Utworzono dwa nowe rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Gryfino

„Wysoka skarpa rzeki Tywy” i „Kamienieckie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej” to dwa nowe rezerwaty na terenie Nadleśnictwa Gryfino.

Zarządzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 30 stycznia 2023 r., utworzone zostały dwa nowe rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Gryfino. Po ich utworzeniu powierzchnia rezerwatów w nadleśnictwie zwiększyła się do 863,30 ha (a ilość obiektów do 10).

Rezerwat przyrody „Kamienieckie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej” jest obiektem o powierzchni 95,78 ha, położonym na krawędzi Doliny Dolnej Odry. Celem ochrony jest tu utrzymanie wyjątkowo licznej populacji kokoryczy drobnej, zachowanie i odtwarzanie naturalnych cech ekosystemów leśnych. Występujące w rezerwacie nadodrzańskie zbocza przecinają malownicze wąwozy z licznymi wysiękami wód, które dają początek wielu lokalnym strumieniom. Ciekawostkę stanowi wzniesienie, na którego szczycie znajdowało się wczesnośredniowieczne grodzisko. W obrębie rezerwatu występują liczne gatunki roślin naczyniowych objętych ochroną prawną, zagrożonych lub rzadkich w skali regionalnej.

Rezerwat przyrody „Wysoka Skarpa Rzeki Tywy” o łącznej powierzchni 20,69 ha to pierwszy rezerwat utworzony w południowej części nadleśnictwa. Celem ochrony jest tu zachowanie wartkiej, meandrującej rzeki o charakterze podgórskim, naturalnie wykształconych zbiorowisk leśnych, unikatowego krajobrazu głęboko wciętej doliny rzecznej oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin. Na obszarze rezerwatu stwierdzono do tej pory występowanie aż osiemnastu gatunków chronionych, w tym ośmiu objętych ochroną ścisłą, gatunków narażonych na wyginięcie i rzadkich na Pomorzu oraz wielu drzew o rozmiarach pomnikowych. Rezerwat rozciąga się w postaci wąskiego pasa, wzdłuż rzeki Tywy pomiędzy miejscowościami Żórawie i Żórawki (Gmina Gryfino).

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie istnieje obecnie 96 rezerwatów przyrody.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl