System Informacji Przestrzennej Pomorza Zachodniego ułatwi mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp do danych

Cyfryzacja danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych objęła teren całego województwa zachodniopomorskiego. Przeprowadzono proces digitalizacji 511 tys. operatów geodezyjnych i przygotowano 40 baz danych tworzących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, który pozwala na realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną. 

To jest znakomite narzędzie, z którego korzystać będą mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na naszym terenie – podkreśla Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. – System zapewnia łatwy dostęp do ujednoliconych danych. Wcześniej było tak, że nawet jeśli funkcjonowały systemy informatyczne dotyczące informacji przestrzennej w powiatach, to były one różnorodne, niekompatybilne.

Tworzeniu SIP WZ towarzyszyło myślenie strategiczne: system miał być spójny, zintegrowany, interoperacyjny. I otwarty na nowe funkcjonalności, łatwy do rozbudowania.

– Te wszystkie założenia udało się zrealizować. Jestem pewien, że będziemy posługiwać się najlepszym w Polsce systemem informacji przestrzennej – podsumowuje Stanisław Wziątek.System już działa, a do końca miesiąca wprowadzone zostaną ostatnie poprawki.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego umożliwia:
 • dostęp do danych przestrzennych zgromadzonych w zasobach mapowych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego bez konieczności wychodzenia z domu;
 • szybszą obsługę spraw administracyjnych;
 • usprawnienie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego;
 • usprawnienie realizacji spraw administracyjnych;
 • zdalną realizację spraw związanych z geodezją i kartografią, środowiskiem oraz jego ochroną, w tym podgląd oraz dostęp do danych przestrzennych dziedzinowo związanych z gospodarką przestrzenną, parkami krajobrazowymi oraz ewidencją nieruchomości będących w posiadaniu Województwa Zachodniopomorskiego.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego powstała w partnerstwie wszystkich powiatów, miast grodzkich oraz Województwa Zachodniopomorskiego. Współpraca 22 powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej umożliwiła ujednolicenie danych dotyczących uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych na terenie całego Pomorza Zachodniego. A teraz te zasoby są bezpłatnie udostępniane

Dzięki zrealizowaniu tego projektu możliwe było uruchomienie 40 e-usług publicznych, takich jak:
 • udostępnianie danych geodezyjnych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
 • uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • udostępnianie informacji o nieruchomościach Województwa Zachodniopomorskiego;
 • udostępnianie informacji geologicznej;
 • udostępnianie informacji o środowisku;
 • obsługa wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nie leśne;
 • weryfikacja położenia działki w granicach parku krajobrazowego;

 

Realizacja tego przedsięwzięcia trwała prawie 5 lat. I kosztowała 58,7 mln zł, przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej w wysokości ponad 55 mln zł. 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl