Stanowisko Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zapowiadanego strajku w Polregio

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego opublikował swoje stanowisko wobec zapowiadanego przez Polregio strajku.

Zapowiedź strajku

Referendum strajkowe we wszystkich zakładach spółki POLREGIO S.A. odbyło się w dniach 22 sierpnia – 7 września 2023 r.  Pytanie referendalne brzmiało: „Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku w POLREGIO S.A. w przypadku niespełnienia przez Zarząd POLREGIO S.A. żądań dotyczących podwyżki płac zgłoszonych w sporze zbiorowym wszczętym pismem z dnia 19 czerwca 2023 roku?”

Frekwencja średnio wyniosła 76,85 procent. W zdecydowanej większości pracownicy opowiedzieli się za strajkiem w przypadku braku porozumienia z Zarządem.
We wrześniu związkowcy wynegocjowali 800 zł podwyżki wynagrodzenia w 13 województwach, ale władze dwóch regionów (zachodniopomorskie i warmińsko- mazurskie) nie zgadzają się na wypłaty. Zarząd województwa zachodniopomorskiego podkreśla, że nie jest pracodawcą kolejarzy, w związku z czym nie może być stroną negocjacji płacowych.

Strajk rozpocznie się 10 października 2023 r. od godziny 0.01. Pociągi będące w drodze po godzinie rozpoczęcia strajku zostaną doprowadzone do stacji docelowych. Strajk ma być bezterminowy.

Odpowiedź Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

W odpowiedzi na komunikat Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce  informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Zachodniopomorskim Zakładzie Polregio, w związku z czym nigdy nie był i nie jest też stroną negocjacji płacowych. Zarząd Województwa apeluje do Związkowców, by zaprzestali dezinformacji opinii publicznej. W ocenie Zarządu Województwa postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń powinny być realizowane przez władze Spółki w ramach obowiązującej umowy.

W opinii marszałka Olgierda Geblewicza Spółka Polregio posiada dużo możliwości operacyjnych, by w granicach wyznaczonych umową z Samorządem regulować wysokość wynagrodzeń, jak również liczbę zatrudnionych. Co więcej, w czasie ostatniego roku zmniejszony został zakres obowiązków Spółki w odniesieniu do napraw taboru kolejowego przy jednoczesnym wzroście poziomu dopłat z budżetu województwa. W 2021 roku przeznaczyliśmy na ten cel 102,2 mln zł, a w roku bieżącym 156,8 mln zł!

Zwiększenie dopłat miało związek m.in. z inflacją i według wiedzy Zarządu Województwa część tych środków przeznaczona została na podwyżki wynagrodzeń pracowników w wysokości 1300 zł. Zarząd Województwa nie ma jednak informacji, czy wzrost płac w tym wymiarze objął wszystkich pracowników, ponieważ nie jest stroną negocjacji płacowych. Wobec tych faktów i danych liczbowych – oczekiwanie jeszcze większego zaangażowania finansowego Samorządu Województwa jest niezasadne.

Przypominamy też, że do realizacji przewozów Województwo zapewnia w całości nowoczesny tabor, pokrywając koszty jego ubezpieczenia oraz najkosztowniejszych napraw.

W ostatnich tygodniach Urząd Marszałkowski w pismach do POLREGIO dwukrotnie wskazywał na możliwości rozwiązania problemu i odpowiedzi na postulaty pracowników, jednakże Zarząd Spółki nie uwzględnił wskazanych rekomendacji.

Zarząd Województwa po raz kolejny i ostatni apeluje do Zarządu POLREGIO o podjęcie zdecydowanych działań w celu zapobieżenia paraliżowi komunikacyjnemu w regionie i zapewnienia komunikacji zastępczej na czas zapowiadanego strajku, pod rygorem wypowiedzenia umowy dotyczącej regionalnych przewozów pasażerskich.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Województwa prowadzi analizę alternatywnych  możliwości organizowania przewozów kolejowych na Pomorzu Zachodnim, w tym uruchomienia Kolei Zachodniopomorskich, jako podmiotu zależnego od Samorządu Województwa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl