Spójność terytorialna Pomorza Zachodniego

13:00
Mapa

mapa.png

Wyraził jednocześnie dezaprobatę dla koncepcji powołania mniejszych, a tym samym słabszych regionów.

Radni sejmiku podkreślają, że utworzenie nowych województw przyniosłoby zdecydowanie więcej zagrożeń niż korzyści. W szczególności niepokoi ich:

– zagrożenie utraty funduszy unijnych na rozwój regionalny w perspektywie lat 2014-2020,

– brak wiedzy na temat metodologii rozdziału zobowiązań regionów pomiędzy nowe województwa,

– przyszłość inwestycji, mających polepszać spójność terytorialną województwa zachodniopomorskiego, na czele z drogą S6,

– termin wejścia w życie potencjalnej reformy,

– metodologia i zakres konsultacji społecznych.

 

Nowe województwo – system wdrażania funduszy UE do zmiany

W uzasadnieniu uchwały przyjmującej stanowisko czytamy, że ponad 15 lat istnienia województw w obowiązującym podziale administracyjnym kraju pozwoliło rozwinąć wewnętrzną strukturę funkcjonalną polskich regionów w zakresie infrastruktury, rynku pracy, edukacji czy też usług publicznych. Od momentu utworzenia województwa zachodniopomorskiego podejmowane były systematyczne działania zmierzające do zapewnienia spójności przestrzennej i ekonomiczno-społecznej Pomorza Zachodniego. Odzwierciedlają to m.in. kolejne zmiany Strategii Rozwoju WZ i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.

Sejmik podkreśla, iż utworzenie nowego województwa pociągnęłoby za sobą konieczność istotnej zmiany systemu wdrażania funduszy europejskich w Polsce, zaprojektowanego dla perspektywy 2014-2020. Wszystkie rozstrzygnięcia strategiczne i wdrożeniowe polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 odnoszą się do obecnej struktury administracyjnej kraju. Żaden z dokumentów rządowych, dotyczących finansowania rozwoju regionalnego z funduszy UE, nie bierze pod uwagę istnienia dodatkowego województwa.

Sejmik WZ ostrożnie zakłada, iż przyjęcie i wynegocjowanie odpowiednich dokumentów programowych, chociażby zmienionej Umowy partnerstwa, Kontraktu terytorialnego i Regionalnego programu operacyjnego dla nowego województwa zajęłoby co najmniej kilka lat. Równolegle musiałby się toczyć proces ustanowienia systemu instytucjonalnego nowego województwa, dysponującego wystarczającym potencjałem do przygotowania strategii rozwoju oraz uruchomienia i wdrożenia nowego ładu organizacyjnego w zakresie dystrybucji funduszy europejskich.

RPO WZ 2014-2020 – są już pierwsi beneficjenci

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego zwraca również uwagę na zaawansowanie realizacji programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego pojawili się już pierwsi beneficjenci z obszaru koszalińskiego. W ramach RPO WZ przewidziano środki na rzecz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnegow celu realizacji przedsięwzięć łączących potencjał gospodarczo-naukowy Koszalina z gospodarczo-uzdrowiskowo-turystycznymi zasobami Kołobrzegu i pozostałych ośrodków, które służyłyby rozwojowi całego tego obszaru. W Programie wydzielono również pulę środków na realizację wspólnych komplementarnych działań w ramach Kontraktów Samorządowych, które zostały przewidziane do realizacji również przez samorządy, mające znaleźć się w granicach nowego województwa.

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego stwierdza, iż reforma administracyjna kraju nie odpowie na wyzwania społeczno-gospodarcze północno-zachodniej części Polski. Małe województwa nie będą w stanie skutecznie zarządzać swoim rozwojem i z góry będą skazane na porażkę i peryferyjność w coraz bardziej ukierunkowanym na miasta i ich obszary funkcjonalne globalnym wyścigu konkurencyjnym.

Stanowisko Sejmiku WZ otrzymali: Prezes Rady Ministrów, przewodniczący / prezesi partii politycznych reprezentowanych w Parlamencie RP / przewodniczący klubów parlamentarnych, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezes Związku Województw RP, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego.

 

Źródło: Biuro Prasowe UM WZ