Ponad pół miliona posiłków w 2015 roku

11:00
Stolowka szkolna

W roku 2015 dofinansowano posiłki lub przekazano środki na zakup produktów żywnościowych dla ponad 10 tysięcy osób na łączną kwotę ponad 6 milionów 200 tysięcy złotych.

Ogółem z pomocy w formie gorącego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 4124 osoby. Największa część tej grupy stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 3027 osób. 1097 osób to osoby dorosłe, które skorzystały z tej formy pomocy. W sumie w roku 2015 wydano ponad 574 tysiące posiłków.

Ponadto, dyrektorzy szkół, którzy mają podejrzenie, że ich uczniowie wymagają pomocy w formie dożywiania, mogą zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie taką potrzebę i wtedy pomoc przyznawana jest natychmiastowo, bez potrzeby przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W roku 2015 ze wsparcia w tym trybie skorzystało 642 uczniów.

Dodatkowo przyznawana była pomoc w formie zasiłku celowego na zakup produktów spożywczych lub gorącego posiłku.

Koszt całego programu to 6 271 895 zł, dotacja z budżetu państwa wyniosła 3 423 956 zł, a środki własne to 2 847 939 zł.

Pomoc w formie gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej – dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, dla rodziny wynosi 514 zł na jedną osobę w rodzinie. Po przemnożeniu przez 150% jest to odpowiednio 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:

• dzieciom do 7 roku życia,

• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

• osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin