Pomoc dla osób niepełnosprawnych

10:30
Osoba niepełnosprawna

u.png

Podmioty niepubliczne realizujące zadania statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim mogą pozyskać finansowe wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W poniedziałek, 21 marca 2016 r., członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska przedstawiła w Koszalinie szczegóły dotyczące dwóch ogłoszonych konkursów. Organizacje pozarządowe mogą pozyskać nawet milion złotych wsparcia.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od lat podejmuje działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami w rehabilitacji zawodowej i społecznej. Decydując w tym roku o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 7 815 210 zł, zdecydowaliśmy o dofinansowaniu robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w Stargardzie, Kołobrzegu, Dobrej i Kamieniu Pomorskim. ZAZ-y te łącznie zatrudniają 290 osób niepełnosprawnych. Dofinansowywać też będziemy działania realizowane przez organizacje pozarządowe – mówi członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska.

Członek Zarządu Anna Mieczkowska podkreślała, że organizacje pozarządowe zapewniają najwyższe standardy wsparcia swoim podopiecznym, mobilizując przy tym ludzi w działalność na rzecz drugiego człowieka. – Wiem, że swoimi działaniami w rzeczywisty sposób wpływacie Państwo na zmianę jakości życia osób niepełnosprawnych. Ogłoszone konkursy wesprą Wasze działania kwotą niemal 1 mln złotych – wyjaśnia Anna Mieczkowska.

W ramach pierwszego konkursu zostaną wyłonione i dofinansowane oferty, na realizację zadania polegającego na prowadzeniu kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji mających na celu np.:

  • promowanie wiedzy o zdolnościach osób z niepełnosprawnością, ich znaczenia i wkładu na rynku pracy,
  • przełamywanie barier mentalnych wobec osób z niepełnosprawnością,
  • zwiększanie świadomości społecznej w kwestiach dotyczących osób z niepełnosprawnością,
  • kształtowanie postaw poszanowania praw osób z niepełnosprawnością, w tym wśród dzieci i młodzieży,
  • kreowanie wśród osób z niepełnosprawnością aktywnych postaw włączających ich w życie społeczne,
  • zwiększanie świadomości społecznej w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

– W zadaniu tym, na które przeznaczono kwotę 300 tysięcy zł nie jest wymagany wkład własny. – To efekt naszych konsultacji z organizacjami pozarządowymi – dodała Anna Mieczkowska.

W drugim konkursie wspieranych będzie siedem zadań. To m.in. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, organizowanie regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych.

Planowana łączna kwota udzielonego wsparcia w tym konkursie wynosi 670 000 zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego