Jak przedstawia się projekt budżetu Pomorza Zachodniego na rok 2019?

Czy główne problemy mieszkańców Pomorza Zachodniego zostaną rozwiązane? Władze samorządu województwa przygotowały projekt budżetu regionu na rok 2019. Jaki jest tegoroczny plan wydatków i dochodów? 

Podczas wczorajszej konferencji prasowej zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz, podkreślił, iż oprócz istotnych wydatków inwestycyjnych władze samorządu województwa stawiają na działania prospołeczne. Kontynuowany będzie program Społecznik, zostanie także zwiększone wsparcie dla Zakładów Aktywności Zawodowej. Zaś dofinansowania na inicjatywy związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego mają zostać utrzymane.

Dochody województwa wyniosą 849,8 mln zł, a wydatki zaś 994,4 mln zł.

Skąd można spodziewać się wpływów?

Podstawowym źródłem dochodów budżetu będą dotacje i płatności z UE  (330,9 mln zł), udział w podatkach budżetu państwa (212,5 mln zł) oraz część oświatowa i wyrównawcza subwencji  (131,2 mln zł). „Janosikowe” wraz z rekompensatą jego utraconej części w formie dotacji celowej na zadania drogowe w łącznej wysokości  55,2 mln zł przyjęto na poziomie wskazanym w zawiadomieniu Ministerstwa Finansów.

Na co wydamy pieniądze?

Wydatki majątkowe stanowią 53,8% wydatków budżetu ogółem. Dominują w nich projekty inwestycyjne stanowiące 67,3 % i ujęte głównie w wieloletniej  prognozie finansowej samorządu województwa. Najbardziej aktywnym obszarem inwestycyjnym będzie infrastruktura transportowa, w ramach której sfinansowana zostanie przebudowa i poprawa stanu technicznego dróg wojewódzkich (251,6 mln zł) oraz budowa sieci tras rowerowych (20,6 mln zł). Ponadto istotnymi zadaniami będą te wykorzystujące eurofundusze w ramach RPO WZ 2014-2020. Należy do nich m.in. rozbudowa Teatru Polskiego (41,6 mln zł), powstanie Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (15,6 mln zł), utworzenie usługi zachodniopomorskiego E-Zdrowia (15 mln zł) czy konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego (18 mln zł).

Budżet to narzędzie rozwiązywania problemów, głownie problemów mieszkańców. Ten projekt to właśnie uwzględnia (…) – przyznał członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.

W 2019 roku pieniądze głównie zostaną przeznaczone na transport, łączność i zaopatrzenie w energię. To prawie 48,5 % uchwalonego budżetu i kwota 482,3 mln zł! Sama przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich pochłonie ponad 303 mln zł, a dotacja dla Przewozów Regionalnych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych wyniesie prawie 93 mln zł. Na kulturę, sport i turystykę przeznaczonych zostanie 150,7 mln (15,2 %), administrację wraz z konsolidacją siedziby Urzędu Marszałkowskiego oraz bezpieczeństwem publicznym 104,3 mln zł (10,5%), wdrażanie projektów RPO WZ 2014-2020 42,2 mln zł (4,2 %). Działania związane z ochroną zdrowia, wojewódzkimi programami polityki społecznej, w tym pomocą społeczną i rodziną określono w budżecie  na poziomie  47,8 mln zł (4,8 %), a z polityką rynku pracy i rozwojem przedsiębiorczości w kwocie 45,7 mln zł (4,6 %).  Zadania z zakresu rolnictwa, rybactwa i ochrony środowiska zaplanowane zostały na poziomie 32,2 mln zł (3,2%), natomiast wydatki na edukację, opiekę wychowawczą oraz naukę proponowane są do uchwalenia w kwocie 20,6 mln zł (2,1 %).

Nie zabraknie nowości

Projekt planu finansowego samorządu województwa na 2019 rok zawiera także nowości. To m.in. 300 tys. zł wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych  działających na rzecz podnoszenia poziomu systemu bezpieczeństwa  w regionie, 300 tys. zł pomocy dla zachodniopomorskich pszczelarzy na zakup węz pszczelich czy 1,8 mln zł dofinansowania grantów inwestycyjnych sołectw, których na Pomorzu Zachodnim jest 1 700.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, bilansowo budżet województwa na rok 2019 zamknie się deficytem  144,5 mln zł ( 17% dochodów ogółem). Planuje się, iż zostanie on pokryty w kwocie 19,5 mln zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz środkami pochodzącymi z kredytu z EBI w kwocie 125 mln zł. Nadwyżka operacyjna w uchwalonym na 2019 rok budżecie, stanowiąca jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej j.s.t, zaplanowana została na poziomie blisko 76 mln zł, co pozwoli obsłużyć roczne zobowiązania Województwa. Planuje się, iż stan zobowiązań na koniec 2019 roku zamknie się kwotą niespełna 400 mln zł, stanowiącą ok.  47% dochodów budżetu planowanych na 2019 rok.

Głosowanie nad tegorocznym planem finansowym Województwa Zachodniopomorskiego odbędzie się w czwartek, 24 stycznia br., w Szczecinie.

Prezentację dotyczącą budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2019 można zobaczyć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl