Jak Fundusze Europejskie pomagają chronić środowisko

08:00

Stowarzyszenia i fundacje, przedsiębiorstwa i samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz związki wyznaniowe – wszyscy mogą ubiegać się o dotacje na zadania wspierające ochronę środowiska. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w ramach konkursów przewidzianych na lata 2014-2020 otwierają drogę do ich realizacji.

RPO wspiera NGO

Organizacje pozarządowe (z ang. non-government organizations) jako istotny trzeci sektor gospodarki odgrywają znaczącą rolę we wszystkich dziedzinach życia. Także w ochronie środowiska. Dzięki pasjonatom, bo tak można nazwać ludzi angażujących się w pracę fundacji i stowarzyszeń, zrodziły się liczne pomysły, m.in. na ochronę bioróżnorodności, zapobieganie negatywnym zmianom klimatu i przywracanie do natury zagrożonych wyginięciem gatunków flory i fauny. Kiedy koncepcja trafia na żyzny grunt źródła finansowania, sukces gwarantowany!

Tak właśnie stało się w przypadku Dzikiej Zagrody z Jabłonowa koło Mirosławca. Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r. powstała zagroda dla żubrów. Odwiedzając to wyjątkowe miejsce, o rozmowę poprosiliśmy Magdalenę Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, współinicjatorkę projektu.

Red.: Dzika Zagroda – skąd pomysł?

MT: Pomysł stworzenia zagrody z żubrami urodził się wraz z podjęciem intensywnej czynnej ochrony dziko żyjących żubrów w województwie zachodniopomorskim w latach 2005 -2006. Ich sytuacja w naszym regionie była wtedy bardzo niekorzystna – żyło tu zaledwie 30 osobników, rodziło się niewiele cieląt, a zwierzęta były ze sobą zbyt spokrewnione. Dziś mamy już 3 wolne stada i powyżej 200 dzikich żubrów. Celem utworzenia zagrody było edukowanie i informowanie ludzi, jak należy się zachowywać w stosunku do napotkanych w naturalnym środowisku zwierząt, aby mogły być „bezpieczną” dla obu stron, zwierząt i ludzi, atrakcją turystyczną. Ponadto w naszej zagrodzie przychodzą na świat żubrze maluchy, stwarzamy zatem szansę, aby zasilać pulę genową wolnej populacji. Z czasem do żubrów dołączyły rysie, a ich pojawienie się w Dzikiej Zagrodzie to początek projektu reintrodukcji tego drapieżnika w Polsce północno-zachodniej.

Red.: Jak dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pomogła w realizacji zamierzeń Towarzystwa?

MT: Dzięki tej dotacji idea mogła zamienić się w konkret. Na zakupionym przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze gruncie zostały utworzone kwatery dla żubrów i powstały pierwsze obiekty do obsługi zwierząt i odwiedzających. Bez dotacji zagroda po prostu by nie powstała. Kolejne projekty i wsparcie z funduszy europejskich pozwoliły ją powiększyć i rozbudować. Dzięki temu coraz więcej ludzi wie o zachodniopomorskich żubrach i wspiera ochronę rysi. Odwiedza nas kilkanaście tysięcy gości rocznie i ich liczba z roku na rok rośnie.

Red.: Czy teraz z perspektywy czasu mogą Państwo zachęcić inne organizacje pozarządowe do sięgania po fundusze europejskie?

MT: Dla organizacji fundusze europejskie to najlepsza metoda na zrealizowanie pomysłów wymagających finansowania. Choć uzyskanie dotacji i jej właściwe rozliczenie jest pewnym wyzwaniem, to możliwość osiągnięcia wymarzonego efektu jest tego warta.

Projekt „Budowa zagrody pokazowej żubrów w gminie Mirosławiec” to przedsięwzięcie o całkowitej wartości 1 100 000 złotych, z czego 825 000 zł sfinansował RPO WZ, a 130 000 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzięki kolejnym dotacjom uruchomiono Pogotowie Żubrowe, które przyjmuje zgłoszenia, gdy konieczna jest np. interwencja w przypadku chorych żubrów oraz przepłaszaniu ich z cennych upraw rolnych oraz miejsc niebezpiecznych.

Co dla środowiska w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego?

W nowej perspektywie finansowanej aż 20 działań RPO WZ związanych z ochroną środowiska będzie wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą dla RPO WZ, czyli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zdaniem WFOŚiGW na plan pierwszy wysuwa się gospodarka niskoemisyjna. Zadania, których celem jest ograniczenie uwalniania szkodliwych gazów do atmosfery i które stawiają na odnawialne źródła energii, budzą największe zainteresowanie wnioskodawców.

Wsparcie finansowe udzielane jest w takiej samej wysokości jak w poprzedniej perspektywie i może wynieść do 85% wydatków kwalifikowanych, oczywiście z uwzględnieniem przepisów pomocy publicznej – wyjaśnia Kinga Jacewicz, dyrektor ds. funduszy europejskich WFOŚiGW w Szczecinie. – Udzielamy także preferencyjnych pożyczek dla zapewnienia wkładu własnego. Jako Instytucja Pośrednicząca możemy dofinansować projekty związane m.in. z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, ze zwiększeniem wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz z rozwojem kogeneracyjnych źródeł energii.

Na realizację projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną szczeciński WFOŚiGW dysponuje 117 mln euro. Dzięki dotacjom wspierany jest także rozwój gospodarki wodno – ściekowej, gospodarka odpadami, zarządzanie ryzykiem powodziowym, ochrona zasobów wodnych, a także systemy wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń. Nieustannie istotnym obszarem jest edukacja ekologiczna oraz ochrona przyrody, ponieważ zarówno RPO WZ, jak i Fundusz je wspierają. O czym powinni koniecznie pamiętać wnioskodawcy?

Skuteczne złożenie wniosku polega nie tylko na opublikowaniu go w Lokalnym Systemie Informatycznym, ale również na dostarczeniu do Funduszu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy – to jednostronicowy dokument generowany przez system po opublikowaniu wniosku. Bardzo istotne po złożeniu wniosku jest również to, że w trakcie jego oceny można wprowadzić zmiany i poprawki tylko jednokrotnie. Ale zmiany nie mogą powodować istotnej modyfikacji wniosku. Dopuszczalne są ewentualne uzupełnienia oczywistych omyłek. Jeśli w trakcie przygotowywania dokumentów na konkurs pojawiają się wątpliwości, warto skontaktować się z pracownikami biur obsługującymi RPO w Szczecinie i Koszalinie. Pytania można wysyłać również mailem na adres rpo@wfos.szczecin.pl – uzupełnia dyrektor Kinga Jacewicz.

Więcej na www.wfos.szczecin.pl

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Zachodniopomorskiego

 • Do 30 listopada wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie do projektów RPO WZ w ramach działań:

2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej,

2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,

2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Maksymalny poziom dofinansowania 85% kosztów projektu. Wnioski składać należy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs.

 • 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – pozakonkursowy ciągły nabór wniosków potrwa do 31.12.2020 r. Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane wyłącznie w  ramach Strategii ZIT KKBOF przez przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, a  także samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. Do zdobycia do 85 % całkowitego kosztu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii – planowane ogłoszenie konkursu 31.10.16, nabór wniosków potrwa do 30.11.16.
 • 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych – dofinansowanie możliwe na budowę i modernizację sieci wodociągowych, a także na inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi. Nabór wniosków zaplanowany od 30.11.16 do 30.12.16.
 • 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrodynabór wniosków rusza 31.10.16. WFOŚiGW w Szczecinie przyjmować będzie projekty związane z zapewnieniem ciągłości istnienia chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami, ochroną gatunków in-situ oraz odtwarzaniem siedlisk i gatunków zdegradowanych. Dotacje do 85%.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu  i zasięgu krajowym lub międzynarodowym.  Kto może ubiegać się o dotacje? Jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, administracja publiczna, służby publiczne inne niż administracja ,instytucje ochrony zdrowia, kultury, nauki oraz edukacji, a także małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, oraz organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Oto wybrane aktualne i planowane konkursy:

 • 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym – konkurs dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych potrwa jeszcze do 31.10.16. Wsparcie do 85% kosztów.
 • 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi –uprawnione do ubiegania się o dotacje są tu jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst. Zaplanowany start na 31.10.16. Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 30.12.16 r.
 • 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjachnabór trwa od 30.09.16 do 28.02.17.
 • 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – startuje 31.10.16. To program dla parków narodowych, urzędów morskich i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Potrwa do 31.01.17.
 • 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – nabór wniosków zaplanowano od 28.10.16. Jeśli samorządy, ich jednostki organizacyjne lub regionalne dyrekcje ochrony środowiska, bo to konkurs dla nich, planują np. rozwój terenów zieleni w miastach, mają czas na złożenie wniosków do 30.12.16.

Więcej na: www.rpo.wzp.pl oraz www.pois.gov.pl

Tu uzyskasz informacje:

Główny Punkt Informacyjny FE

Szczecin, ul. Kuśnierka 12 B

email: gpi@wzp.pl

tel. 800 34 55 34

91 432 94 32

91 432 94 33

91 342 94 35

Lokalne Punkty Informacyjne FE:

 1. Koszalin, Aleja Monte Casino 2

email: lpi-koszalin@wzp.pl

tel. 94 317 74 07

94 317 74 05

94 317 74 09

 1. Szczecinek, ul. 28 lutego 16

email: lpi@powiat.szczecinek.pl

tel. 94 372 92 50

94 372 92 47

 1. Gryfice, Plac Zwycięstwa 37

email: lpi@gryfice.pl

tel. 91 384 84 86

91 384 84 89

 1. Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

email: lpi@pyrzyce.pl

tel. 91 881 13 02

91 881 13 03

Wyszukiwarka dotacji:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 Artykuł sponsorowany