Jak chronić i promować krajobrazy Pomorza Zachodniego?

Województwo Zachodniopomorskie planuje wprowadzić nowe narzędzie ochrony i kształtowania krajobrazu – Audyt Krajobrazowy. Jego celem jest ochrona najcenniejszych, najbardziej wartościowych i wyjątkowych krajobrazów, które stanowią środowisko życia, wypoczynku, rozwoju społeczno-gospodarczego i wspólnego dobra. Przyjęcie audytu poprzedzone będzie szerokimi konsultacjami z mieszkańcami i samorządami.

Audyt krajobrazowy to efekt Europejskiej Konwencji Krajobrazowej podpisanej w 2000 r. we Florencji i ratyfikowanej przez Polskę w 2005 r. To forma ochrony najcenniejszych, najbardziej wartościowych i wyjątkowych krajobrazów, jako środowiska życia, wypoczynku, rozwoju społeczno-gospodarczego i wspólnego dobra.

W zachodniopomorskim projekcie audytu wyodrębniono 2147 krajobrazów, a wśród nich wskazano 189 krajobrazów priorytetowych. Audyt wskazuje krajobrazy priorytetowe, czyli te najcenniejsze, które wymagają ochrony i określenia zasad i warunków ich kształtowania. Atrakcyjny krajobraz to jeden z najważniejszych elementów budujących atrakcyjność turystyczną, rozpoznawalność, unikatowość oraz poczucie tożsamości społeczeństwa.

Audyt Krajobrazowy
Fot. wzp.pl

Część obszarów uznanych jako krajobrazy priorytetowe pokrywa się z obszarami już chronionymi prawnie (np. parki krajobrazowe), ale projekt przygotowanego audytu wskazuje też na nowe obszary priorytetowe. Dokument będzie wskazywał również zagrożenia i rekomendacje dla wszystkich rezerwatów, obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych i parków narodowych.

Charakterystyka Pomorza Zachodniego

Specyfiką Pomorza Zachodniego, co znalazło odzwierciedlenie w zidentyfikowanych krajobrazach priorytetowych, jest położenie na obszarze ostatniego zlodowacenia. Powoduje to dużą zmienność i różnorodność krajobrazu, w tym rzeźby terenu. Obok terenów równinnych, występują tu obszary faliste, pagórkowate a nawet wzgórzowe np. Wzgórza Bukowe, Wał morenowy Góry Chełmskiej – wyjaśnia dyrektor RBGPWZ Leszek Jastrzębski.

Bardzo widocznym efektem zlodowacenia są też oczywiście liczne jeziora. Krajobrazy charakterystyczne dla  Pomorza Zachodniego to również nadbałtyckie plaże z pasmami wydm oraz stromymi klifami. Kolejne wyróżniające się krajobrazy obejmują doliny rzek, często o stromych i wysokich krawędziach zboczy, duże kompleksy leśne, w tym lasy bukowe w paśmie moren czołowych, charakteryzujących się urozmaiconą rzeźba terenu.

Dzięki audytowi, mieszkańcy Pomorza Zachodniego będą mieli większe szanse na ochronę swojego środowiska i zachowanie jego unikalnego charakteru.

Audyt Krajobrazowy
Fot. wzp.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl