Fundusze Europejskie na 2017 rok

08:31

Co przyniesie kolejny rok, zależy także od Ciebie! Zwłaszcza, jeśli poszukujesz nowej drogi zawodowej, planujesz rozwój działalności Twojej firmy lub leży Ci na sercu wspieranie potrzebujących. Z Funduszy Europejskich można nadal korzystać,  a wykaz planowanych w 2017 r. konkursów już został podany do publicznej wiadomości. Sprawdź i powodzenia!

W związku z planami dotacyjnymi na 2017 r., o rozmowę poprosiliśmy Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

koszalinRed.: Jest już dostępny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2017 r. Na ile stanowi on odpowiedź na potrzeby naszego regionu i wpisuje się w inteligentne specjalizacje? Które z konkursów (obszarów tematycznych) są strategiczne dla skutecznego rozwoju województwa zachodniopomorskiego?

O.G.: Nasz główny cel to wsparcie rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego, co konsekwentnie realizowaliśmy w poprzedniej perspektywie unijnej i na co stawiamy obecnie.  Harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 r. to nasza mapa drogowa do osiągnięcia rozwoju.

Spośród blisko 7 mld zł, którymi dysponuje RPO WZ 2014-2020, na bezpośrednie wsparcie gospodarki zarezerwowano ok. 1,5 mld zł. Odchodzimy od dotychczasowego „wspierania wszystkich” na rzecz skoncentrowania się na dziedzinach, które mają największy potencjał rozwojowy. Szczególnie interesuje nas wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji. RPO finansuje działania, które zachęcają przedsiębiorców do inwestowania własnych pieniędzy w badania i rozwój. Skoncentrowanie wsparcia wzmacnia nasze regionalne i inteligentne specjalizacje. Każdy ogłaszany konkurs, nawet jeżeli obejmuje relatywnie niewielką pulę środków, jest ważny, bo przyczynia się do rozwoju Pomorza Zachodniego.

Red.: Czy konkursy zaplanowane na 2017 r. są także skierowane do mikroprzedsiębiorców? Proszę o przykład.

koszalin1O. G.: Generalnie wszystkie konkursy, w których wsparcie oferowane jest przedsiębiorcom, dostępne są dla firm z sektora mikro. Ograniczenia wsparcia ze środków europejskich dotykają jedynie duże przedsiębiorstwa. Sektor MSP, a w tym mikroprzedsiębiorstwa, jest podstawowym odbiorcą wsparcia z Unii Europejskiej. Jedynym, naturalnym ograniczeniem w sięganiu po wsparcie w ramach RPO WZ, jest potencjał firmy niezbędny dla udźwignięcia projektu. Przy inwestycjach o większej skali, np. związanych z tworzeniem miejsc pracy w najsłabiej rozwijających się częściach regionu, wymogi stawiane przed projektodawcami mogą być zbyt trudne do spełnienia przez najmniejsze firmy.

Wybór konkursów dla przedsiębiorców, w tym mikroprzedsiębiorców, zaplanowanych na 2017 r. w ramach RPOWZ:

1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw

– typ 1. Małe projekty B+R, nabór projektów między 03.07.2017 i 31.08.2017,

– typ 2. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, nabór projektów między 16.01.2017 i 16.03.2017

1.4 Wdrażanie wyników prac B+R, nabór projektów między 31.10.2017 i 29.12.2017
1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, nabór projektów między 31.03.2017 i 29.05.2017
1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, nabór projektów między 31.07.2017 i 28.09.2017

1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, nabór projektów między 02.03.2017 i 05.05.2017
1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, nabór projektów między 02.03.2017 i 05.05.2017
1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, nabór projektów między 31.07.2017 i 28.09.2017

 

Red.: W jaki sposób Urząd Marszałkowski będzie wspierał tych, którzy zdecydują się ubiegać o dotacje?

O.G.: Wsparcie dla wnioskodawców zapewnia instytucja organizująca konkurs. W przypadku środków dla przedsiębiorców,  jest nią głównie Urząd Marszałkowski. Wszystkim, którzy ubiegają się o dotacje w ramach trwających aktualnie konkursów, pomaga nasz Wydział Wdrażania RPO.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.
tel. 91 44 11 100, e-mail: wwrpo@wzp.pl

Informacje o możliwościach wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie są dostępne poprzez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie zachodniopomorskim.

Jakiego rodzaju pomoc możesz w nich uzyskać?
– informację o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu poprzez kontakt bezpośredni, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną, indywidualne konsultacje u klienta,

– konsultację na etapie przygotowywania wniosków/projektów,

– konsultację na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów,

– organizację szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje pięć punktów informacyjnych: Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie i Lokalne Punkty Informacyjne w Gryficach, Koszalinie, Pyrzycach i Szczecinku. Adresy tych Punktów na końcu naszego artykułu.

 

Red.: Proszę o dokończenie zdania: Fundusze Europejskie to Pana  zdaniem…

O. G.: … ogromna szansa na trwały rozwój Pomorza Zachodniego. To także wyzwanie, by umiejętnie zapewnić warunki sprzyjające rozwojowi regionów, gdy już przestaną do nich spływać tak duże pieniądze.

Red.: Dziękuję za rozmowę.


W 2017 r. nadal będzie można pozyskać dotacje zarówno w trybach konkursowych, jak i pozakonkursowych. Ponadto w pierwszym kwartale ma zostać udostępniona pomoc zwrotna w postaci pożyczek.

Czego jeszcze należy się podziewać? W ramach gospodarki niskoemisyjnej będą wspierane projekty stawiające na zastępowanie tradycyjnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, a także dotyczące modernizacji energetycznej  wielorodzinnych budynków mieszkaniowych (działanie 2.7). W ramach III osi Ochrona Środowiska i Adaptacja do Zmian Klimatu, już od początku marca będzie można ubiegać się o dotacje na inwestycje związane z ochroną zasobów wodnych, a w kolejnych tygodniach mają ruszyć konkursy zakładające wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi. W pierwszym kwartale zaplanowano także nabór na wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez pomoc finansową i szkolenia. Ponownie pojawią się konkursy w ramach edukacji przedszkolnej oraz na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do 3 lat, zwłaszcza dla najmłodszych z niepełnosprawnościami (działanie 6.6).

Wiosną ruszy konkurs w ramach działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe. Będzie można ubiegać się o dotacje na odrestaurowanie zabytków i dostosowanie ich do celów użytkowych. Natomiast pod koniec kwietnia ogłoszony zostanie konkurs ( 4.5)na działania edukacyjne mające korzystny wpływ na postawę człowieka wobec przyrody. W ramach VI Osi Rynek Pracy zaplanowany został m.in. konkurs, który ma wspierać profilaktykę nowotworową w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego (działanie 6.8). Nabór wniosków ruszy w połowie maja.

Czytelniku, to oczywiście tylko niektóre zapowiedzi na 2017 r. Zapamiętaj, pełen harmonogram naborów z RPOWZ oraz najnowsze informacje znajdziesz na www.rpo.wzp.pl. Konkursów o zasięgu ogólnokrajowym szukaj na www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Powodzenia!

Tu znajdziesz informacje:

Główny Punkt Informacyjny FE

Szczecin, ul. Kuśnierka 12 B

email: gpi@wzp.pl

tel. 800 34 55 34

91 432 94 32

91 432 94 33

91 342 94 35

Lokalne Punkty Informacyjne FE:

  1. Koszalin, Aleja Monte Casino 2

email: lpi-koszalin@wzp.pl

tel. 94 317 74 07

94 317 74 05

94 317 74 09

  1. Szczecinek, ul. 28 lutego 16

email: lpi@powiat.szczecinek.pl

tel. 94 372 92 50

94 372 92 47

  1. Gryfice, Plac Zwycięstwa 37

email: lpi@gryfice.pl

tel. 91 384 84 86

91 384 84 89

  1. Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

email: lpi@pyrzyce.pl

tel. 91 881 13 02

91 881 13 03

Wyszukiwarka Dotacji:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Artykuł sponsorowany