Fundusze Europejskie dla osób z niepełnosprawnością

08:00

Jesteś niepełnosprawny? Myślisz, że nie znajdziesz dla siebie miejsca na rynku pracy? Albo że nie dla Ciebie korzystanie z nowoczesnych technologii? To błąd. Niepełnosprawność nie wyklucza. Możesz sięgnąć po Fundusze Europejskie, żeby znaleźć zajęcie dla siebie. Jeśli dotychczas nie korzystałeś ze wsparcia unijnego, to dobry moment, żebyś dowiedział się, jakie masz prawa jako uczestnik i realizator projektów.

Od czego zacząć?

Najlepiej – od solidnej informacji. W całej Polsce istnieją Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. W nich każdy niepełnosprawny znajdzie potrzebne wiadomości. W województwie zachodniopomorskim też znajdziesz wsparcie:

Szczecin, Koszalin, Pyrzyce, Gryfice, Szczecinek

W tych miastach specjaliści czekają na Ciebie. Adresy punktów, w których otrzymasz niezbędne wiadomości, znajdziesz na końcu naszego artykułu oraz  na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Potem musisz tylko wybrać wśród dostępnych projektów taki, który Ci odpowiada. Co ważne – projekty nie muszą być przeznaczone tylko dla osób niepełnosprawnych. Zgłaszając się do projektodawcy pamiętaj, żeby powiadomić go o stopniu i rodzaju Twojej niepełnosprawności.

 

Bez barier

Fundusze Europejskie pozwalają likwidować bariery już na etapie informacji. Zasoby cyfrowe, dotyczące projektów, muszą być tak przygotowane, aby żadna osoba z niepełnosprawnością nie miała problemu z dostępem do nich. Oferta jest dostępna w wersji audio i w języku brajla.

W projektach unijnych może wziąć udział każdy,  a projektodawca musi dostosować swój projekt do Twojej niepełnosprawności. Jest to możliwe za sprawą tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnień, który przewiduje dodatkową kwotę (nawet do 12 tys. złotych) w celu dostosowania projektu do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Pieniądze  te powinny zostać przeznaczone na transport, dostosowanie architektoniczne budynku, opłacenie asystenta (dla osób z problemami z poruszaniem się lub tłumaczącego język migowy), a także na dopasowanie dla Twoich potrzeb sprzętu elektronicznego.

Na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl znajdziesz też wiele publikacji, które przybliżą Ci, jak korzystać z Funduszy Europejskich. To m.in. poradniki dla realizujących projekty, poświęcone zasadom równości szans i niedyskryminacji oraz raporty z audytów stron internetowych, przeprowadzonych w ramach projektu „Inwestycje dla wszystkich”.

Co wybrać?

W ramach RPO WZ 2014-2020  Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.

Dofinansowanie w ramach tego konkursu można otrzymać na wsparcie aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. To oznacza, że można określić ścieżkę zawodową tych osób, pomóc uzupełnić lub zdobyć nowe umiejętności i kompetencje lub doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawcę. Pieniądze można wydać też na tzw. wsparcie mobilności geograficznej. Czyli jeśli w miejscu zamieszkania trudno o pracę dla kandydata, można pokryć koszty dojazdu lub zapewnić środki na zasiedlenie. Niepełnosprawni mogą liczyć m.in. na niwelowanie barier w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego lub wspomnianego już wcześniej asystenta.

Kto może aplikować o środki z tego działania? Jak mówi regulamin: wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r.”. Lista jest więc  bardzo długa. To m.in. niektóre spółki,  uczelnie, fundusze, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki, spółdzielnie i  fundacje.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 5 procent, ogólna pula środków przeznaczonych nadofinansowanie projektów to 35 000 000 złotych. Wnioski można składać od 19.12.2016 r. do 19.01.2017 r.

Dla OPS i PCPR

Ośrodki pomocy społecznejpowiatowe centra pomocy rodzinie mogą wziąć udział w kolejnym konkursie. Mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – typ 2.

W konkursie tym dofinansowanie można otrzymać na rozwój form i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej, czyli np. na umożliwienie osobom z niepełno sprawnościami uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, uczestniczenia w pracach spółdzielni socjalnych, pomoc w wychodzeniu z uzależnień, a także sfinansowanie usług przewodnika dla niewidomych lub asystenta rodzinnego.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85 procent. Ogólna pula środków  to blisko 62 mln zł.

Termin składania wniosków od 1.12.2016 r. do 2.01.2017 r.

„Okruszek” z pomocą

Fundusze Europejskie wsparły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu. Projekt „Nasz Rozwój, Nasza Radość. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Kołobrzeg” dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Okruszek” postawił na zajęcia specjalistyczne. Ich wprowadzenie umożliwiło uczestnikom wyrównanie szans edukacyjnych. Miało też – i efekt pokazał, że to się udało – zmniejszyć różnice w szkolnych możliwościach uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

Projekt obejmował wszystkie szkoły kształcące uczniów z taką niepełnosprawnością. Uczestnicy dowiedzieli się, co robić z wolnym czasem, żeby nie był to czas stracony, a dał im satysfakcję, bo spędzili go twórczo. Ważne było też motywowanie uczniów do pracy nad sobą.

Te wszystkie elementy wpłynęły na lepsze rozumienie otaczającego ich świata, co w przypadku niepełnosprawnych intelektualnie jest niezmiernie ważne. Aktywności było wiele – zajęcia artystyczne, hipoterapeutyczne, manualne, ekologiczno-przyrodnicze i sportowe  – dlatego każdy uczestnik mógł zająć się tą dziedziną, która odpowiadała mu najbardziej.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym, znacznym, lekkim, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem – z powiatu kołobrzeskiego, w wieku od 8. do 25. roku życia.

Było to 80 uczestników, którzy zostali do tego projektu specjalnie wybrani. Ten wybór poprzedziła akcja promocyjna w mediach i w placówkach, do których uczęszczali.

Wartość projektu to 349.260,77 zł. Łączny koszt dofinansowania zaplanowanych zadań wyniósł 342.199,73 złote.

Finansowane ze środków:

– dofinansowanie z UE – 296.866,47 zł

– dofinansowanie z budżetu państwa – 45.333,26 zł.

Komputery dzięki Funduszom

W dzisiejszych czasach coraz trudniej wyobrazić sobie codzienną egzystencję bez komputera. Nie każdy może sobie pozwolić na jego zakup, bo ceny sprzętu często pozostają poza zasięgiem możliwości finansowych części społeczeństwa – mówi Anna Ginda, pełnomocnik prezydenta Koszalina do spraw osób niepełnosprawnych. – Dlatego skorzystaliśmy z szansy, jaką dała nam Unia Europejska.

seniorzy-sie-ucza2

Ze środków EFRR i Państwa w ramach Działania 8.3  Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, uczniowie koszalińskich szkół oraz osoby z niepełnosprawnością i starsze dostały komputery. Dzięki temu koszalinianie otrzymali nieograniczony dostęp do wiedzy, informacji i komunikacji.

Oprócz uczniów podstawówek – tu wartość projektu to  1.849.200 zł, sprzęt komputerowy dostali niepełnosprawni – na ten cel wydano 2.058.835,00 zł. W ramach Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina zapewniono dostęp do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców miasta przez utworzenie stosownych stanowisk komputerowych w gospodarstwach domowych osób z niepełnosprawnością, w bibliotekach i szkołach.

Efekt: 30 gospodarstw domowych osób z niepełnosprawnością otrzymało zestawy komputerowe wraz z drukarkami oraz osprzętem, umożliwiającym korzystanie z multimediów (głośniki, kamerki); Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz 10 jej filii otrzymało 55 zestawów komputerowych  oraz po 1 drukarce na każdy budynek. Każda z 10 filii biblioteki udostępnia 4 stanowiska komputerowe, natomiast 15 komputerów dostępnych jest w bibliotece głównej. W każdej z lokalizacji czytelnicy – wśród nich są też niepełnosprawni – mają możliwość wydrukowania interesujących ich dokumentów.

chlopec-sp-nr-21

Dzięki Internetowi osoby niepełnosprawne uczestniczą w życiu publicznym, aktywnie pozyskują informacje, biorą udział w konsultacjach społecznych – mówi Anna Ginda. – Mogą poszukiwać pracy, w której niezbędna jest umiejętność obsługi komputera.

Tu znajdziesz informacje:

Główny Punkt Informacyjny FE

Szczecin, ul. Kuśnierka 12 B

email: gpi@wzp.pl

tel. 800 34 55 34

91 432 94 32

91 432 94 33

91 342 94 35

Lokalne Punkty Informacyjne FE:

  1. Koszalin, Aleja Monte Casino 2

email: lpi-koszalin@wzp.pl

tel. 94 317 74 07

94 317 74 05

94 317 74 09

  1. Szczecinek, ul. 28 lutego 16

email: lpi@powiat.szczecinek.pl

tel. 94 372 92 50

94 372 92 47

  1. Gryfice, Plac Zwycięstwa 37

email: lpi@gryfice.pl

tel. 91 384 84 86

91 384 84 89

  1. Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

email: lpi@pyrzyce.pl

tel. 91 881 13 02

91 881 13 03

Wyszukiwarka Dotacji:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Artykuł sponsorowany