Cyfryzacja – by ułatwić nam życie

08:00

Urzędy, banki i szpitale – między innymi te podmioty mają szansę skorzystać z Funduszy Europejskich przeznaczonych na cyfryzację. I oczywiście my wszyscy, którzy z ich usług korzystamy. W najbliższych latach kontynuowane będą też działania przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwijane e-usługi.

Do  2020 r. każdy Polak ma mieć dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Taki ma być skutek przyjętego w grudniu 2014 r. przez Komisję Europejską Programu Polska Cyfrowa. Dokument zakłada także, że każdy będzie potrafił z dobrodziejstw cyfrowych skorzystać. Dlatego w latach 2014-2020 kontynuowany jest nacisk na rozbudowę sieci szerokopasmowego Internetu oraz intensywny rozwój e-usług, szczególnie w administracji.

cyfryzacja

Załatw sprawę w e-urzędzie

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowane są działania umożliwiające obywatelom szybki dostęp do usług publicznych, właśnie poprzez Internet. W ramach Działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych przewidziane są środki dla instytucji szczebla regionalnego i lokalnego. Część pieniędzy jest przeznaczona również na podnoszenie w społeczeństwie wiedzy o komputerach i Internecie (Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych). Badania pokazują, że obecnie 90 procent młodych ludzi regularnie korzysta z sieci, czyli nie jest to problem tego pokolenia. Raczej ludzi w wieku 50+, którzy dzięki cyfryzacji mogą podnieść komfort swojego życia.

Na co wziąć pieniądze?

W ramach Programu Polska Cyfrowa trwają właśnie nabory. Oto ich aktualna lista:

  • Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, nabór do 9 stycznia 2017 r. Wnioski mogą składać przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców. Dofinansowanie udzielane będzie projektom polegającym na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.
  • Działanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych), nabór do 31 stycznia 2017 r. O środki mogą ubiegać się: centralne jednostki administracji rządowej, organy administracji rządowej, jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej), jednostki naukowe, uczelnie i urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.
  • Działanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), nabór do 10 stycznia 2017 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się te same podmioty, co w typie I projektu. Efektem tych projektów będzie udostępnienie zasobów nauki szerokiemu gronu odbiorców.
  • Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, nabór do czerwca 2017 r. O środki mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, partnerstwa organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucje prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury, szkoły wyższe lub partnerstwa pomiędzy tymi podmiotami. Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

 Co już się udało

Wiele w kwestii edukacji i zwiększenia dostępności do Internetu udało się zrobić w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W latach 2007-2013 za pieniądze z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka udało się na przykład kupić komputery do szkół. W koszalińskich przedszkolach i szkołach dzięki Funduszom Europejskim działa elektroniczny dziennik.

– Dzięki systemowi elektronicznej wymiany dokumentów rekrutacja do szkół odbywa się poprzez specjalną internetową platformę – mówi Krzysztof Stobiecki, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

– Ten system daje gwarancję, że uczeń może złożyć podanie tylko do jednej szkoły – tłumaczy Marek Niesłuchowski, dyrektor Gimnazjum nr 9 w Koszalinie. – To też spore ułatwienie, bo nabór dokonywany jest przez system, oczywiście według określonych kryteriów.

W szkołach utworzono też e-kioski, w których znajdują się komputery z dostępem do Internetu.

Z kolei w sąsiedniej gminie, w Sianowie, spora grupa mieszkańców przeszła szkolenie z zakresu obsługi komputera, a następnie otrzymała do swoich domów sprzęt z dostępem do Internetu. Łącznie z projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, skorzystało 96 gospodarstw domowych oraz siedem szkół.

Korzyści, jakie osiągną odbiorcy końcowi projektu to możliwość wymiany informacji, zaczerpnięcie pomysłów na osobisty rozwój czy też biznes – tłumaczy Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa. – Mieszkańcy nie płacą ani za dostęp do Internetu, ani za sprzęt. Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu.

Z projektu skorzystały: dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice i osoby z grupy 50+.

Fundusze Europejskie umożliwiły też budowę tzw. hot spotów, czyli miejsc w przestrzeni publicznej, w których można nieodpłatnie skorzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Tak stało się w Koszalinie, gdzie w ramach projektu Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego powstało 69 hot spotów. Inwestycja było współfinansowana z Działania 3.1. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Tu znajdziesz informacje:

Główny Punkt Informacyjny FE

Szczecin, ul. Kuśnierka 12 B

email: gpi@wzp.pl

tel. 800 34 55 34

91 432 94 32

91 432 94 33

91 342 94 35

Lokalne Punkty Informacyjne FE:

  1. Koszalin, Aleja Monte Casino 2

email: lpi-koszalin@wzp.pl

tel. 94 317 74 07

94 317 74 05

94 317 74 09

  1. Szczecinek, ul. 28 lutego 16

email: lpi@powiat.szczecinek.pl

tel. 94 372 92 50

94 372 92 47

  1. Gryfice, Plac Zwycięstwa 37

email: lpi@gryfice.pl

tel. 91 384 84 86

91 384 84 89

  1. Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

email: lpi@pyrzyce.pl

tel. 91 881 13 02

91 881 13 03

Wyszukiwarka Dotacji:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Artykuł sponsorowany