Aktywizowanie przeciw wykluczaniu dzięki Funduszom Europejskim

Jak tchnąć nową energię do działania w tych, którzy sami sobie nie radzą? Jak włączyć do społeczeństwa ludzi, którzy z różnych życiowych przyczyn zostali z niego wyłączeni? Nad tym pracują m.in. ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie i organizacje pozarządowe. Sięgają po Fundusze Europejskie, żeby dzięki nim nieść pomoc. Sprawdź czy również dla Ciebie!

O tych, co „dostali skrzydła”…

…dzięki projektom zrealizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie:

 • Mam skrzydła, lecę do pracy

 – Naszym celem było pobudzenie aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy u 15 osób niepełnosprawnych z Koszalina – mówi Bogumiła Szczepanik, dyrektor koszalińskiego MOPS.

Uczestnicy otrzymali wsparcie psychologiczne i przeszli liczne szkolenia (w tym warsztaty interpersonalne, z zakresu prawa pracy, wizerunku, a także szkolenia zawodowe, m.in. w profesjach: kucharz, grafik komputerowy, masażysta, fakturzysta, pracownik biurowy i kadrowo-płacowy). Każdy skorzystał z pomocy doradcy zawodowego i prawnika, odbył również staż na lokalnym rynku pracy.

Projekt został zrealizowany w 2008 r. w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, który pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej. Kwota dofinansowania (bez obowiązku wnoszenia wkładu własnego) wyniosła blisko 230 tys. zł. Efekt? 3 osoby podjęły zatrudnienie, a 15 podniosło kwalifikacje na rynku pracy i wiarę we własne możliwości.

aktywizacja-i-wlaczenie

 • Nowy zawód – nowa perspektywa” tak zatytułowano kolejny projekt zrealizowany

w 2015 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tej formie aktywizacji wzięło udział 35 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat z terenu Koszalina. Uczestniczyły w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej, odbyły również pięciomiesięczne staże zawodowe na stanowiskach m.in.: pracownik usług i sprzedaży, doradca rynkowy, kosmetyczka, stylistka paznokci, spawacz, ślusarz, opiekun osoby starszej oraz  pomoc kuchenna i tapicer.

– Jak się okazało, 15 uczestników znalazło pracę, z czego 12 osób u pracodawców, u których odbywali staże zawodowe – podsumowuje wynik projektu Sylwia Langner-Głuszek, kierownik Działu Projektów Rozwojowych MOPS w Koszalinie.

 • Wektor zmian” pomógł bezdomnym dzięki Funduszom Europejskim pozyskanym w ramach

Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki –  Promocja Integracji Społecznej. Zrealizowano go w 2013 r. w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

 • Koszaliński Program Integracji Społecznej „Start” – projekt współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowany został w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie. Trwał od 2008 do końca 2014 r. Skierowany był do osób, dążących do zmiany swojej sytuacji życiowej i przyczynił się do ich reintegracji społeczno-zawodowej.

Wkrótce wyniki konkursu

Gmina Miasto Koszalin i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie oczekują na rozstrzygnięcie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Zgłoszony do oceny projekt ma na celu podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 301 osób objętych pomocą MOPS w Koszalinie, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r. Działania skierowane do uczestników projektu to m.in. cykl warsztatów w Klubie Integracji Społecznej (w tym „Szkoła dla rodzica”, warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem domowym, „Profilaktyka zdrowego stylu życia”, warsztaty kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego).

Termin rozstrzygnięcia konkursu został określony na  29.11.2016 r.

Pomoc trwa!

img_1709-1Koszalińska Fundacja Nauka dla Środowiska od lat niesie pomoc sięgającą poza granice miasta. Wykluczenie społeczne dotyka bowiem w znacznej mierze mieszkańców małych miejscowości i to dla nich właśnie jest SZOWES. Brzmi obco? To po prostu Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, którą tworzą organizacje, firmy i samorządy: „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundacja Pod Aniołem, Gmina Pyrzyce, Aktywa Plus Emilia Kowalska,  Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, a także  Gmina Miejska Wałcz i właśnie- Fundacja Nauka dla Środowiska.

img_1722

Fot. Uczestnicy projektu realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska (archiwum FNdŚ)

Kto może realizować takie formy pomocy?

Podmioty ekonomii społecznej, czyli:

·          Przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

·          Podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

·          Podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej;

·          Organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego“ realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne.  Rozpoczął się 1.03.2016 i potrwa do 30.06.2019 r.

Od 1 października ruszyła realizacja zadania rewitalizacji społecznej dla 18 samorządów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Sprawdź, czy także w Twojej gminie:

Barwice, Brojce, Brzeżno, Dobra, Dobrzany, Drawno, Grzmiąca, Karnice, Kozielice, Krzęcin, Moryń, Ostrowice, Płoty, Radowo Małe, Rąbino, Szczecinek, Świdwin, Węgorzyno

Dla społeczności lokalnych zaplanowano 72 „dotacje”, każda w kwocie do 20 tys. zł – mówi Arkadiusz Borysiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska. – Ponadto zrealizujemy wspólnie diagnozę lokalną, ciąg działań animacji lokalnej wokół dobra wspólnego, a także zapewnimy wszystkim specjalistyczne doradztwo architektów, ekonomistów, urbanistów, wykonawców budowlanych, i nasze konsultacje przy planach rewitalizacji.

Zaplanowane działania animacyjne:

 • przygotowanie szczegółowej diagnozy wyjściowej wraz ze wsparciem ekspertów zewnętrznych
 • wytypowanie obszarów zmarginalizowanych oraz wskazanie problemów na wyodrębnionych obszarach
 • określenie celów dla obszarów objętych rewitalizacją i przedstawienie potencjalnych działań rewitalizacyjnych
 • aktywizację wybranych społeczności lokalnych.
 • stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju przez 18 partycypacyjnych programów rewitalizacji dla 18 gmin Specjalnej Strefy Włączenia w 2017 r.

Aktualne konkursy

Powiatowe centra pomocy rodzinie mogą startować w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Termin naboru wniosków do 2.01.2017 r.

Harmonogram RPOWZ  przewiduje konkurs: 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Publikacja ogłoszenia – 16.11.2016
Nabór wniosków: otwarcie – 19.12.2016
Zamknięcie – 19.01.2017

Planowany jest także konkurs w ramach Działania 8.10 „Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych”. O tym, czy konkurs zostanie ogłoszony w 2017 r., będzie wiadomo po 30 listopada. Sprawdź i wspieraj aktywizację!

Tu znajdziesz informacje:

Główny Punkt Informacyjny FE

Szczecin, ul. Kuśnierka 12 B

email: gpi@wzp.pl

tel. 800 34 55 34

91 432 94 32

91 432 94 33

91 342 94 35

Lokalne Punkty Informacyjne FE:

 1. Koszalin, Aleja Monte Casino 2

email: lpi-koszalin@wzp.pl

tel. 94 317 74 07

94 317 74 05

94 317 74 09

 1. Szczecinek, ul. 28 lutego 16

email: lpi@powiat.szczecinek.pl

tel. 94 372 92 50

94 372 92 47

 1. Gryfice, Plac Zwycięstwa 37

email: lpi@gryfice.pl

tel. 91 384 84 86

91 384 84 89

 1. Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

email: lpi@pyrzyce.pl

tel. 91 881 13 02

91 881 13 03

Wyszukiwarka Dotacji:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Artykuł sponsorowany