1 grudnia startuje rekrutacja uzupełniająca do „Zachodniopomorskich Małych Skarbów”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje rekrutację uzupełniającą do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” .


Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 –  zarówno przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym oraz tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo).

Celem projektu jest refundacja 95% kosztów pobytu dziecka w żłobku publicznym i niepublicznym, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego oraz u niani. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego tych kosztów.

Nabór formularzy rekrutacyjnych odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP, w dniach 01 grudnia 2022 r. do 02 grudnia 2022 r. Formularze złożone poza ww. terminem nie będą rozpatrywane.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

  • 17 listopada 2022 r. – Zamieszczenie na stronie  www.wup.pl w zakładce Projekty Własne – Zachodniopomorskie Małe Skarby aktualnego Regulaminu wraz z załącznikami.
  • 01 grudnia 2022 r. – Rozpoczęcie naboru Formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem e-PUAP (dokument musi być podpisany podpisem zaufanym Kandydata). Kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając Formularz rekrutacyjny musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy (wykaz dokumentów).
  • 02 grudnia 2022 r.  – Zakończenie naboru Formularzy rekrutacyjnych.
  • 03 – 16 grudnia 2022 r. – Ocena formalno-merytoryczna złożonych dokumentów.
  • 20 grudnia 2022 r. – Opublikowanie na stronie www.wup.pl w zakładce Projekty Własne – Zachodniopomorskie Małe Skarby list rankingowych osób zakwalifikowanych do projektu w podziale na SSW / spoza SSW oraz listy rezerwowej.

* powyższe terminy mogą ulec zmianie!

ZASADY NABORU:

1. Kryteria punktowe:

  • niepełnosprawność dziecka, za które będzie dokonywana refundacja kosztów opieki w ramach projektu  – 10 punktów,
  • niepełnosprawność Kandydata – rodzica/opiekuna – 10 punktów,

2. Szczególnym wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), określonej w dokumencie pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” (wersja aktualna).
3. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu zostaną sporządzone w podziale na:

  • zamieszkałych i/lub powracających do pracy na terenie SSW – 27 osób,
  • spoza strefy SSW – 18 osób.

4. W sytuacji niezrekrutowania wymaganej liczby osób do każdej z ww. grup, Realizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany w podziale (aż do dokonania naboru 45 Uczestników).
Biorąc pod uwagę pełne zaangażowanie środków projektu w realizację wypłat dla Uczestników, Realizator może zdecydować o zwiększeniu liczby Uczestników.
5. W przypadku osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (urlop macierzyński/rodzicielski/ zasiłek macierzyński) – termin powrotu do pracy w ramach niniejszego naboru – maksymalnie do 31.01.2023 r.

UWAGA:

1. Zgodnie z zapisami Regulaminu (§5 ust. 16), Realizator projektu refunduje koszty opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat w: żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani nie dłużej niż do 31 października 2023 r., zatem liczba refundacji kosztów opieki będzie uzależniona od miesiąca rozpoczęcia finansowania.
2. Kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając Formularz rekrutacyjny w systemie musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy z każdego miejsca zatrudnienia.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl