Naukowcy wyróżnieni Zachodniopomorskimi Noblami 2023

17 listopada br. podczas uroczystej gali zostali ogłoszeni zwycięzcy konkursu naukowego – „Zachodniopomorskie Noble”. 

Zachodniopomorskie Noble to prestiżowa nagroda przyznawana naukowcom od 2001 roku w ośmiu dyscyplinach naukowych: humanistycznych, medycznych, ekonomicznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu i od 2008 – artystycznych. Laureatów wybrała Kapituła Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki w następującym składzie: prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, prof. dr hab. Jan Lubiński, prof. dr hab. Piotr Masojć, prof. dr hab. inż. Antoni Morawski, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prof. dr hab. Aleksander Wolszczan.

Celem konkursu jest wyłonienie najważniejszych osiągnięć naukowych dokonywanych przez naukowców województwa zachodniopomorskiego. Podstawowym kryterium w konkursie są publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.

Zachodniopomorskie Noble 2023
Źródło: ZUT w Szczecinie

 

LAUREACI KONKURSU

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

  • w dziedzinie nauk humanistycznych:

dr hab. Paweł Gut, prof. US kierownik zespołu (również pracownik Archiwum Państwowego w Szczecinie), który tworzą: dr hab. Agnieszka Gut, IH US, dr hab. Rafał Simiński, IH US, dr Małgorzata Cieśluk, IH US, prof. dr hab. Edward Rymar, emerytowany pracownik IH US, mgr Jerzy Grzelak – były pracownik IH US, obecnie pracownik Zamku Książąt Pomorskich. Nagrodę z dziedziny nauk humanistycznych przyznano za tłumaczenie z języka niemieckiego, łaciny i greki na język polski oraz krytyczne i naukowe opracowanie wraz z przygotowaniem wstępu i komentarzy historycznych trzytomowego dzieła  Paula Friedeborna, „Historyczny opis miasta Szczecina” [z 1613 roku].

Kronika Paula Friedeborna jest jednym z najważniejszych pomników pomorskiej literatury i historiografii. Przetłumaczenie tego napisanego przed 400 laty dzieła poświęconego dziejom Szczecina i Pomorza wymagało znajomości przez tłumaczących aż trzech języków, tj. staroniemieckiego, łacińskiego i starożytnej greki. Autorzy przekładu dołożyli starań, by nie tylko wiernie oddać treść kroniki, ale przygotowali także krytyczne opracowanie naukowe tego tekstu, pozwalające współczesnemu odbiorcy na bliższe zrozumienie kontekstu historycznego. Jest to niewątpliwie wybitne dokonanie w dziejach polskiej histografii – wyjaśnia prof. dr hab. Waldemar Tarczyński,Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego i członek Kapituły.

  • w dziedzinie nauk podstawowych:

dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, która prowadziła podstawowe badania oceny immunologicznej wirusa Lagovirus europaeus GI.1a, cechującego się inną odpowiedzią immunologiczną niż klasyczne szczepy tego wirusa. Wykazano, że istnieją trzy immunotypy tego szczepu, różniące się odpornością wrodzoną i nabytą. Szczyt zmian zachodzi 24 godziny po zakażeniu w markerach fagopcytozy granulocytów. Wytypowano szereg biomarkerów molekularnych w chorobach o etiologii wirusowej i nowotworowej, które w sposób prosty i szybki przyczyniają się do efektywnej diagnostyki i rozwoju terapii celowanej.

– Laureatka w 2022 roku opublikowała wyniki swoich badań w aż 23 światowej renomy czasopismach, takich jak m.in. „Cells”, „Cancers” i „Pharmaceuticals”. Jest to wybitne osiągnięcie – skomentował prof. dr hab. Piotr Masojć.

Zachodniopomorskie Noble 2023
Źródło: Uniwersytet Szczeciński
  •  w dziedzinie nauk ekonomicznych:

dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US – Nagrodę z kategorii nauk ekonomicznych przyznano za wyniki badań nad wykorzystaniem metod wielokryterialnych w problemach zrównoważonego rozwoju. Przedstawione prace stanowią odpowiedź na wyzwania badawcze w zakresie modelowania i oceny zrównoważonej polityki energetycznej, zrównoważonych miast oraz zrównoważonych społeczeństw. W wymiarze metodycznym wyniki prac obejmują opracowanie nowych metod wielokryterialnego wspomagania decyzji uwzględniających niepewność danych wejściowych i nieprecyzję preferencji.

Jest to wybitny dorobek naukowy. Należy podkreślić również, że przedstawione we wniosku prace naukowe ukazały się w najwyżej punktowanych światowych czasopismach z zakresu zarządzania i znalazły się w pierwszej dwudziestce najczęściej cytowanych publikacji – podkreśla prof. dr hab. Waldemar Tarczyński.

Źródło: Uniwersytet Szczeciński

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Paula Ossowicz-Rupniewska, Arkadiusz Nędzarek i Arkadiusz Polewka to troje naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy znaleźli się wśród laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2023.

Dr hab. inż. Paula Ossowicz-Rupniewska otrzymała nagrodę w kategorii nauk technicznych za opracowanie podstaw technologii otrzymywania nowych modyfikacji leków o zwiększonej przenikalności przez skórę. Pani Paula pracuje w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych WTiICh; jej prace badawcze dotyczące modyfikacji ibuprofenu realizowane są w ramach programu LIDER i mają duże szanse na wdrożenie w branży farmaceutycznej.

Zachodniopomorskie Noble 2023
Źródło: ZUT w Szczecinie

Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek prof. ZUT otrzymał nagrodę w kategorii nauk rolniczych za osiągnięcia badawcze prowadzące do doskonalenia technologii w zakresie bioinżynierii środowiska wodnego i akwakultury. Pan Arkadiusz jest kierownikiem Katedry Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury WNoŻiR. To już druga taka nagroda w dorobku pana profesora; tym razem doceniono opracowane przez niego innowacyjne systemy oczyszczania wody w obiektach hodowli ryb.

Źródło: ZUT w Szczecinie

Dra inż. arch. Arkadiusza Polewkę nagrodzono w kategorii nauk artystycznych za uzyskanie pierwszej nagrody na 12 Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie, będącym długoletnim cyklem kursów i wystaw gromadzących twórców z całego świata oraz za udział w wystawach pokonkursowych związanych z Międzynarodowym Konkursem Sztuki Cyfrowej THE ONE, z których pierwsza zaprezentowana została w galerii Forum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i która również stała się przyczynkiem do spotkania artystów ze wszystkich kontynentów. Pan Arkadiusz jest adiunktem w Katedrze Projektowania Architektonicznego WA. Tworzy w zakresie rysunku, instalacji architektonicznej i architektury uczestnicząc w licznych warsztatach, sympozjach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych oraz zagranicznych.

Zachodniopomorskie Noble 2023
Źródło: ZUT w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Bogusław Machaliński z Zakładu Patologii Ogólnej, Katedry Fizjopatologii, Hematologii i Transplantologii na Wydziale Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za opracowanie metody permanentnego, dotkankowego dostarczania białkowych czynników neuroprotekcyjnych w schorzeniach do niedawna uznawanych za rzadkie.

Politechnika Morska w Szczecinie

Dr hab. inż. Krzysztof Nozdrzykowski z Katedry Podstaw Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Morskiej w Szczecinie za innowacyjną metodykę pomiarów dokładności wielkogabarytowych elementów maszyn, do których należą wały korbowe silników okrętowych o wielkiej mocy.

Akademia Sztuki w Szczecinie

Dr hab. Zofia Wollny z Pracowni Działań Interdyscyplinarnych w Katedrze Sztuki Mediów i Animacji Akademii Sztuki w Szczecinie za działalność artystyczną łączącą muzykę i sztuki plastyczne, oraz dr inż. arch. Arkadiusz Polewka z Katedry Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za uzyskanie pierwszej nagrody na XII Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie, będącym długoletnim cyklem konkursów i wystaw, gromadzącym twórców z całego świata.

 

Nagroda przyznawana jest w ośmiu dziedzinach nauki: humanistycznych, medycznych, ekonomicznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu i artystycznych.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl