Port jachtowy w Trzebieży zostanie zmodernizowany

10:27
Port jachtowy w Trzebieży

Ośrodek żeglarski w Trzebieży ma realną szansę powrócić do lat świetności. Właśnie zapadła decyzja o dofinansowaniu modernizacji portu jachtowego ze środków RPO WZ na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 poinformowała 20 lutego br. o rozstrzygnięciu konkursu dla Działania 4.9 Rozwój Zasobów Endogenicznych. Na liście projektów, które zostaną dofinansowane, znalazła się modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu „Zachodniopomorski Szlak  Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”.

Nowy zarządca ośrodka, Fundacja Port Jachtowy Trzebież, otrzyma w ramach dofinansowania na modernizację kwotę 2.864745,85 zł, natomiast całkowita wartość projektu wyniesie 6.226473,16 zł. Celem planowanych prac modernizacyjnych portu jachtowego będzie poprawa bezpieczeństwa i warunków postoju jednostek oraz docelowe zwiększenie pojemności mariny do około 180 miejsc. Zmiany, które nastąpią w porcie jachtowym obejmą również niezbędną modernizację urządzenia terenu. Środki pozyskanie z RPO WZ 2014-2020 oraz wkładu własnego pokrytego przez Polski Związek Żeglarski pozwolą na przeprowadzenie m.in. prac związanych z remontem istniejących nabrzeży i budowę nowego pirsu falochronowego. Powstanie również plac do zimowania jachtów, nowa bosmanka czy wiata dla żeglarzy. Koniecznych zmian doczeka się również budynek administracyjno-socjalny. Zgodnie z projektem, wszystkie prace muszą zostać wykonane przed końcem 2018 roku.

trzebież port jachtowy 2

Przypomnijmy, wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 złożyła Fundacja Port Jachtowy Trzebież, podmiot powołany jesienią przez Polski Związek Żeglarski i Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Fundacja ma za zadanie stworzyć warunki do stabilnego funkcjonowania ośrodka w Trzebieży, w szczególności objąć zarząd nad całą nieruchomością oraz jednostkami pływającymi. Po wyłonieniu i podpisaniu umów z wykonawcami robót budowlanych, rozpoczęcie prac w trzebieskim ośrodku planuje się na maj tego roku.  Projekt rozbudowy i modernizacji mariny będzie realizowany we współpracy z władzami Gminy Police.

Źródło: Fundacja Port Jachtowy Trzebież