Remont filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu

14:00
Urząd Miasta Prawobrzeże (wizualizacja)

Filia UM wizualizacja2.jpg

Zakres prac obejmuje m.in. wyburzenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie wentylacji i klimatyzacji. Modernizacji ulegnie system kolejkowy oraz alarmowy. Powstanie monitoring.

Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim poprawa warunków obsługi mieszkańców Prawobrzeża oraz uruchomienie nowych stanowisk.

Remont i przebudowa części budynku oraz przeniesienie stanowisk z obecnie użytkowanych pomieszczeń zakłada m.in.: maksymalne otwarcie pomieszczenia sali obsługi interesantów, na wzór sali 62 w gmachu urzędu przy pl. Armii Krajowej. W ramach modernizacji zostanie zwiększona liczba stanowisk do obsługi mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich (meldunki, dowody osobiste) i komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, prawa jazdy), a także Urzędu Stanu Cywilnego .

Planowane jest uruchomienie zupełnie nowych okienek dedykowanych działalności gospodarczej, sprawom związanym z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Stanowiska okienkowe oraz USC objęte zostaną nowym systemem przywoławczym. Na niektórych stanowiskach będą zainstalowane terminale płatnicze. W filii nadal udzielana będzie pomoc prawna. Tak jak dotychczas będzie można zasięgnąć porady Miejskiego Rzecznika Konsumentów czy Wydziału Księgowości.

Po remoncie, w filii urzędu ma zostać przygotowany pokój, w którym będą dyżurować radni miasta.

W związku z tym, że remont będzie odbywał się w części budynku, która obecnie nie jest użytkowana (urząd nabył nieruchomość w ubiegłym roku), nie przewiduje się znacznych utrudnień w obsłudze mieszkańców.

Filia UM 1 wizualizacja.jpg

Źródło: Urząd Miasta Szczecin