Darmowa pomoc prawna w Szczecinie

16:07
Prawo

Prawo.jpg

Miasto Szczecin rozpoczęło realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na zorganizowaniu na terenie naszego miasta 16 punktów darmowej pomocy prawnej. Realizacja zadania jest rezultatem wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Bezpłatne porady prawne udzielane są w 10 punktach zlokalizowanych na terenie Urzędu Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1) oraz w 6 punktach, które znajdują się w filii Urzędu na prawobrzeżu (ul. Rydla 39-40). Przyjęcia osób potrzebujących darmowej pomocy prawnej odbywają się codziennie (w dni powszednie) w godzinach od 8.00 do 20.00.


 Darmowa pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje:

· osobom, które nie ukończyły 26. roku życia,

· osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

· osobom, które ukończyły 65. lat,

· osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,

· kombatantom,

· weteranom,

· osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Osoby uprawnione do skorzystania z darmowej pomocy prawnej, będą mogły uzyskać informacje między innymi z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Ponadto, specjaliści będą udzielać również porad z zakresu przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej (z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia).

Pomoc prawna między innymi będzie polegała na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym oraz sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Szczegóły dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym informacje o warunkach jej uzyskania, znajdują się na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_131015.asp.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin