Trwają prace na ulicy Kwiatowej w Szczecinie

W ramach inwestycji wykonano już roboty rozbiórkowe, korytarzowe, ziemne, przebudowy odcinków odwodnienia i oświetlenia.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przypomina, że celami inwestycji są: modernizacja ulicy, poprawa bezpieczeństwa ruchu i przepustowości oraz odnowienie istniejących chodników, zjazdów, zatok autobusowych i parkingowych. W przesłanym komunikacie prasowym czytamy, że „na remontowanym odcinku planowane są m.in. brukowane wyniesienia jezdni jako element uspokojenia ruchu. Przebudowa polegać będzie na frezowaniu jezdni bitumicznej, rozbiórce istniejącej jezdni z kostki kamiennej bez ingerencji w istniejące torowisko tramwajowe”.

Co zrobiono do tej pory?

W ramach inwestycji wykonano już następujące prace:

  • rozbiórki nawierzchni jezdni, chodników, nawierzchni po pętli autobusowej oraz niezbędnych elementów dróg,
  • usunięcie warstwy humusu;
  • wycinka kolidujących z inwestycją drzew i krzewów;
  • wykonanie jezdni manewrowej z kostki kamiennej, parkingów, ciągów pieszych oraz zjazdów do posesji w rejonie pawilonów handlowych;
  • ustawienie odcinków krawężników w ramach przebudowy jezdni głównej oraz ciągów pieszych i parkingów;
  • wykonanie robót ziemnych oraz części warstw konstrukcyjnych nawierzchni w rejonie pętli autobusowej;
  • przebudowa odcinków odwodnienia dróg;
  • przebudowa odcinków oświetlenia ulicznego;
  • likwidacja kolizji przebudowy z liniami telefonicznymi i energetycznymi.

Dodatkowo w ramach prac ma zostać przebudowane uzbrojenie oraz pojawią się nowe nasadzenia i elementy małej architektury (wiaty przystankowe, ławki, barierki ochronne, kosze, stojaki rowerowe).

Przesunięty termin zakończenia prac

Zadanie „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku pomiędzy ulicami Ku Słońcu — Okulickiego w Szczecinie” ma zakończyć się do 15 stycznia 2018 roku. – Opóźnienie wynika z faktu, że trzeba było zaktualizować dokumentację projektową w zakresie dostosowania rzędnych projektowych do rzędnych rzeczywistych istniejącej infrastruktury podziemnej – tłumaczy Szymon Wasilewski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl