Podpisano umowę na dokumentację dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 11 stycznia bieżącego roku umowę na opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6.

Proces inwestycyjny będzie mógł się rozpocząć dzięki rządowemu wsparciu finansowemu. Umowa została podpisana z gdańską spółką Transprojekt. Wykonawca ma piętnaście miesięcy na wykonanie zadania. Koszt przedsięwzięcia to 14,637 miliona złotych.

– Dokumentacja ta jest kluczowa dla dokładniejszego oszacowania kosztów realizacji inwestycji i możliwych rozwiązań technicznych – mówi Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA. W ramach tego zadania projekt obwodnicy zostanie opracowany w znacznie większej szczegółowości niż w istniejącej dokumentacji studialnej. Wykonany zostanie też bardzo szeroki zakres badań geologicznych, tak aby poznać szczegółowo budowę podłoża. – Oczekujemy od Wykonawcy sprawnego i rzetelnego wykonania badań i dokumentacji, na pewno na każdym etapie będziemy szczegółowo weryfikować otrzymane materiały, ponieważ będą one kluczowe dla uniknięcia problemów na etapie realizacji robót – dodaje Łukasz Lendner.

Materiały GDDiK

Inwestycja planowana jest do realizacji w formule PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne).

Zlecona dokumentacja pozwoli uszczegółowić rozwiązania projektowe obwodnicy w korytarzu określonym w decyzji środowiskowej. Zostaną dokładnie opracowane rozwiązania w rejonie węzłów drogowych i przecięć z innymi drogami. Na nowo zostaną uzyskane uzgodnienia od samorządów, zarządców dróg, gestorów sieci i urządzeń, które przetnie obwodnica. Wykonany będzie także bardzo szeroki zakres badań geologicznych. Badania te będą obejmowały wykonanie tomografii elektrooporowej, która pokaże układ warstw podłoża na całej długości inwestycji. Na trasie o łącznej długości około 38 km zostanie zrealizowanych około 4300 wierceń i 2000 sondowań. Wiercenia w rejonie planowanego tunelu przez Odrę będą sięgać głębokości 50 metrów. Badania te posłużą miedzy innymi określeniu zakresu koniecznych wzmocnień podłoża i sposobu posadowienia obiektów inżynierskich.

Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie dwujezdniową drogą ekspresową o długości 51,6 km. Trasa od północy i zachodu ominie aglomerację szczecińską przechodząc pod rzeką Odrą dwururowym tunelem w rejonie Polic. Początkiem inwestycji od zachodu będzie węzeł zintegrowany Kołbaskowo na przecięciu z autostradą A6. Natomiast jej końcem będzie węzeł Goleniów Północ, łączący drogi S3 i S6. Droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa-wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga w znaczny sposób poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl