Płatne parkingi niestrzeżone – zmiana przepisów

Płatne parkingi niestrzeżone będą działać na zmienionych zasadach. Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził nowelizację dotyczącej ich uchwały. Nowe przepisy mają wejść w życie już 29 września. Co zmieni się dla kierowców?

Płatne parkingi niestrzeżone – co się zmieni?

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego już 14 września, jednak zgodnie z przepisami – wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia, czyli 29 września. Aktualizacja przepisów jest wynikiem wyroku NSA, który zakwestionował kilka zapisów dotychczasowej uchwały o płatnych parkingach niestrzeżonych.

Z definicji opłaty dodatkowej wykreślono pojęcie „kara umowna”. Sąd uznał, że opłata dodatkowa nie może być definiowana jako kara umowna, ponieważ pojęcie kary umownej wywodzi się z prawa cywilnego, a nie miejscowego, do którego stanowienia powołana jest gmina. Oprócz tego – z paragrafu 3 „Opłata dodatkowa” został wykreślony zapis o treści: „Korzystający z miejsca parkingowego zobowiązany jest umieścić bilet parkingowy za przednią szybą pojazdu, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej opłaty parkingowej i dopuszczalnego czasu postoju oraz numeru rejestracyjnego.” Wniesienie opłaty przez parkomat czy aplikację mobilną jest powiązane z numerem rejestracyjnym pojazdu, a to oznacza, że kontrolerzy mogą sprawdzić, czy postój pojazdu został opłacony w systemie elektronicznym, obsługującym parking.

Zmian jest więcej

Trzecia zmiana określa termin wniesienia opłaty dodatkowej i tryb reklamacyjny. Zmieni się punkt 4 w paragrafie 4, który będzie brzmiał: „Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w kasie Zarządcy lub przelewem na konto bankowe lub w parkomacie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia: 1) wystawienia potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej lub 2) otrzymania potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej o nieopłaconym postoju za pośrednictwem operatora pocztowego.

Korzystający z parkingu kwestionujący zasadność naliczenia opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od umieszczenia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej na przedniej szybie pojazdu samochodowego lub otrzymania wezwania. Reklamację wnosi się do Zarządcy pisemnie lub elektronicznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Zarządcy, który przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia należnej opłaty dodatkowej. W przypadku uznania reklamacji wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych. Na podstawie złożonej reklamacji, Zarządca po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może anulować wezwanie w przypadku potwierdzenia awarii parkomatu przez Zarządcę, przedstawienia ważnego biletu parkingowego lub innego potwierdzenia uiszczenia opłaty parkingowej, wystawienia wezwania niezgodnie z przepisami regulaminu.

Zobacz także:

Uchwała o PPN znowelizowana

Spółka NiOL rozpoczęła procedurę zwrotu opłat dodatkowych z PPN-ów

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl