Od 9 sierpnia zmiana organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej

W związku z rozpoczęciem prac nocnych na Estakadzie Pomorskiej, od 9 sierpnia br. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji.

Prace prowadzone będą w nocy z 9 na 10, 10 na 11, 11 na 12 i 12 na 13 sierpnia br. w godzinach 22:00-6:00. Na czas prowadzenia robót zamknięta dla ruchu zostanie południowa jezdnia Estakada Pomorskiej (wyjazdowa z miasta). Ruch zostanie skierowany na jezdnią wspomagającą biegnącą obok Estakady.

zmiany w organizacji ruchu Estakada Pomorska
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Kierowcy proszeni są o zachowanie uwagi, a przewoźnicy dostarczający/odbierający towar o nie parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy.

zmiany w organizacji ruchu Estakada Pomorska
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

O inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 Ton.

W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed  1945  rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

zmiany w organizacji ruchu Estakada Pomorska
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

W ramach inwestycji zaplanowano:

 • przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
 • budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
 • remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
 • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
 • przebudowę/ budowę zjazdów publicznych;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • oznakowanie drogi;
 • podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
 • zagospodarowanie zieleni;
 • podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.
zmiany w organizacji ruchu Estakada Pomorska
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł brutto. Na wykonanie prac, firma STRABAG Sp. z o.o. ma 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

zmiany w organizacji ruchu Estakada Pomorska
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl