Most Cłowy – wybrano nowego wykonawcę

14:02
Most Cłowy

Szczecin_Most_Clowy_glowna.jpg

Na stronie internetowej ZDiTM umieszczony został wynik postępowania na remont Mostu Cłowego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania „Remont mostu Cłowego nad rzeką Odrą w ciągu ul. Gdańskiej i ul. Eskadrowej w Szczecinie”.

W postępowaniu, za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2 na kwotę 18 679 527 zł, złożoną przez:

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: Vistal Gdynia S.A.

ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia

Partner Konsorcjum: Vistal Infrastructure Sp. z o.o.

ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia

Wykonawca spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych) i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

PFU remontu wykonało „Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski”. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera opis techniczny sposobu przeprowadzenia remontu wraz ze wskazaniem materiałów konstrukcyjnych i wyposażenia, jakie należy użyć podczas prac. Z uwagi na stan techniczny mostu przeprowadzony zostanie jego remont polegający na wymianie przęseł i renowacji podpór. Zakres prac obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejących przęseł kablobetonowych, remont przyczółków, wykonanie i montaż nowych przęseł o konstrukcji zespolonej.

W maju awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej. Most został zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego.

Most Cłowy zlokalizowany nad rzeką Regalicą został oddany do użytku w 1960 r. Powstał na miejscu starego mostu stalowego, zniszczonego podczas wojny. Konstrukcja mostu jest kablobetonowa, trójprzęsłowa o schemacie belki ciągłej przegubowej. Całkowita długość mostu wynosi 204,85, a szerokość 18.80 m, w tym jezdnia ma szerokość 12,0 m, a chodniki 3,40 m.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie