Wykonawca przejął plac budowy SKM Stołczyn Północny

Kolejne miejskie zadanie związane z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest w realizacji. Wykonawca przejął plac budowy na zadaniu związanym z budową przystanku Stołczyn Północny (Nad Odrą).

Zadanie obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą), przebudowę i budowę układu drogowego ul. Stołczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

  • budowę chodników i dojść do peronów przystanku kolejowego;
  • wykonanie elementów małej architektury;
  • przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego;
  • przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
  • zagospodarowanie zieleni;
  • budowę schodów terenowych na gruncie;
  • budowę zasilania urządzeń małej architektury tj. pylonu informacyjnego, tablic SIP i wiat przystankowych;
  • budowę powiązań komunikacji teletechnicznej z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej w rejonie ulic Stołczyńskiej i Nad Odrą w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 180 dni od daty podpisania umowy. Wykonawcą jest firma KRISTONE Krystian Suda. Koszt prac to ponad 1,7 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl