Umowa na dofinansowanie multimodalnego kolejowego węzła przeładunkowego podpisana!

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał 8 maja br. umowę o dofinansowanie dla projektu pt. „Budowa multimodalnego kolejowego węzła przeładunkowego na Półwyspie Ostrów Grabowski w Porcie Szczecińskim”, „Construction of a multimodal railway transshipment hub on the Ostrów Grabowski Peninsula in the Port of Szczecin” – MULTIRAILHUB. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu CEF Transport: Adaptacja sieci TEN-T do podwójnego zastosowania cywilnego i obronnego.

Jest to kolejny projekt Zarządu Morskich portów Szczecin i Świnoujście S.A. dofinansowany w ramach Instrumentu CEF II, który przyczyni się do rozwoju sieci TEN-T jak również do zacieśnienia współpracy portów morskich w ramach korytarzy transportowych Baltic-Adriatic i Morze Północne – Bałtyk. Projekt realizowany będzie w porcie w Szczecinie stanowiącym multimodalny węzeł transportowy korytarzy TEN-T Bałtyk Adriatyk, Morze Północne Bałtyk. Projekt przyczyni się zarówno do osiągnięcia celów w zakresie transportu i mobilności wojskowej CEF, jak i priorytetów rozwoju sieci TEN-T.

Inwestycja składa się z dwóch elementów: budowy kolejowej stacji przeładunkowej oraz przebudowy rampy ro-ro przy istniejącym nabrzeżu.
  • Pierwszym elementem projektu jest budowa kolejowej stacji przeładunkowej o powierzchni około 11 000 m2 i nośności 100 kN/m2. Stacja przeładunkowa powstanie na skrzyżowaniu z czterotorową zelektryfikowaną bocznicą kolejową. Nowa infrastruktura umożliwi równoległy przeładunek na dwa pociągi o długości 750 m każdy.
  • Drugim elementem projektu jest przebudowa istniejącej rampy ro-ro poprzez poszerzenie jej szerokości z 25 m do 32 m. Elementem inwestycji jest również przebudowa płyty nabrzeża wraz z poszerzeniem dostępu do rampy ro-ro umożliwiającej bezpieczne wejście i wyjście z rampy. Oraz relokacja systemu cumowniczego. Zmodernizowana rampa ro-ro umożliwi obsługę dużych statków typu ro-ro o szerokości do 34 m i długości 240 m oraz zanurzeniu do 11 m.

Przyszły multimodalny kolejowy węzeł przeładunkowy wraz z infrastrukturą na potrzeby cywilne i wojskowe zapewni sprawny przeładunek jednostek intermodalnych i sprzętu wojskowego na kolej. Elementy projektu zostaną połączone z istniejącym systemem wewnętrznej kolei portowej oraz wewnętrznymi drogami portowymi połączonymi siecią bazową TEN-T.

Projekt dostosuje infrastrukturę portu do obsługi dostaw zarówno cywilnych, jak i wojskowych, bez powstawania zatorów w transporcie kolejowym. Nowa infrastruktura umożliwi zrównoważony i wydajny transport kolejowy kontenerów dla klientów z UE oraz zaopatrzenie wojskowe dla jednostek NATO w Polsce i krajach sojuszniczych. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo granic UE i wschodniej flanki NATO. Projekt usprawni także rozwój kolejowego transportu kontenerowego w relacjach z Ukrainą i Republiką Mołdawii, co jest zgodne z koncepcją Solidarity Lanes.

Projekt usprawni rozwój energooszczędnego i przyjaznego dla środowiska kolejowego transportu kontenerowego w korytarzach Bałtyk-Adriatyk, Morze Północne-Bałtyk. Inwestycja stanowi projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania i generuje dużą wartość dla społeczeństwa, handlu i gospodarki UE, a także wspiera mobilność wojskową. Projekt spełnia priorytety rozporządzenia TEN-T takie jak: spójność, efektywność, zrównoważony rozwój i zwiększenie korzyści dla użytkowników.

Całkowita wartość projektu wynosi 8,7 mln Euro, natomiast dofinansowywanie wyniesie 4,3 mln Euro. Rozpoczęcie realizacji projektu zostało zaplanowane na czerwiec  2024 r., natomiast zakończenie projektu planowane jest na listopad 2026 r.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl