Przy ulicy Energetyków powstanie czterowlotowe rondo! Znamy wykonawcę przebudowy na Międzyodrzu!

W przetargu na przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu w Szczecinie wybrano wykonawcę.

Realizacją inwestycji zajmie się Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. Zgodnie ze złożoną ofertą, koszt prac ma wynieść 77 860 314,30 zł brutto. Zanim dojdzie do podpisania umowy, musi upłynąć termin na wniesienie odwołań ze strony pozostałych oferentów. Przeprowadzona zostanie również kontrola uprzednia postępowania przetargowego ze strony Urzędu Zamówień Publicznych.

Więcej o inwestycji

Przetarg obejmuje przebudowę ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego.

W zakres prac wchodzi:

 • budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym;
 • budowa ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych;
 • przebudowa torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą;
 • przebudowa kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, cieplne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne);
 • przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych;
  budowa parkingu;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • wymiana konstrukcji i zmiana geometrii jezdni;
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • przebudowa sieci.

W zakres inwestycji, wejdzie również kompleksowa przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami oraz kanalizacją teletechniczną wzdłuż przedmiotowej sieci ciepłowniczej bez światłowodu, w obrębie ulic Bytomskiej, Energetyków i Władysława IV.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż:

 • 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy dla zadania inwestycyjnego Gminy Miasto Szczecin;
 • 20 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dla zadania inwestycyjnego SEC.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Przedmiot zamówienia SEC jest objęty projektem pn.: „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl