Przebudowa Estakady Pomorskiej wchodzi w najtrudniejszy etap. Co dzieje się na budowie?

Modernizacja Estakady Pomorskiej trwa. Zrealizowano już wiele prac, jednak najtrudniejszy etap robót dopiero przed Wykonawcą. Stan techniczny remontowanego obiektu okazał się gorszy niż to pierwotnie przypuszczano.

Przed wykonawcą trudne zadanie, które jest związane z koniecznością przeprowadzenia zaplanowanych prac przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności na obiekcie.

Dlaczego remont jest potrzebny

W ramach realizowanej inwestycji, w ciągu ul. Gdańskiej przeprowadzone zostaną prace związane z modernizacją Estakady Pomorskiej oraz wiaduktu nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekty znajdują się na głównej trasie wjazdowej do Szczecina, stąd tak ważne jest, by ich stan techniczny pozwalał na normalne użytkowanie. Obiekt Estakady Pomorskiej powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji, którego pierwsze etapy są już realizowane. W zbliżonym stanie technicznym znajduje się również konstrukcja wiaduktu nad bocznicą kolejową – prace na tym obiekcie rozpoczną się za kilkanaście tygodni.

przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Co się dzieje na budowie

Roboty na Estakadzie, prowadzone są aktualnie przy zewnętrznych krawędziach jezdni północnej i południowej. Są to prace mające na celu wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej. Dla zachowania wymagań dla stosowanych materiałów, prace te należy prowadzić w temperaturach dodatnich. Na wyłączonych z ruchu jezdniach, przy użyciu taśm węglowych, wykonane zostało już wzmocnienie stref podporowych. Najbardziej czasochłonne prace prowadzone są jednak pod obiektem. Usuwany jest luźny beton, odkuwane są również luźne fragmenty obiektu. Następnie wykonywane jest piaskowanie i tak przygotowane miejsca naprawiane są przy zastosowaniu zapraw naprawczych. Jednocześnie prowadzone są prace przy prefabrykacji zbrojenia i wykonywaniu nowych podpór dylatacyjnych obiektu.

przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Wyzwania przy wykonywaniu robót

Po rozbiórce nawierzchni na Estakadzie, odkryto uszkodzenia warstwy wyrównawczej wykonanej na płycie zespalającej dźwigary prefabrykowane. Było to spowodowane złym przygotowaniem nawierzchni na etapie budowy obiektu oraz nieszczelnością izolacji, w wyniku której zbierała się woda. Prace naprawcze polegają na miejscowym wykuciu warstwy wyrównawczej, oczyszczeniu powierzchni płyty ustroju, wykonaniu warstwy sczepnej, wykonaniu dodatkowego zbrojenie i na końcu uzupełnieniu zaprawami naprawczymi lub mieszanką betonową. Te ostatnie prace z uwagi na reżim technologiczny robót, można wykonywać tylko przy dodatnich temperaturach.

przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Wyzwaniem natomiast będzie modernizacja przyczółków Estakady. Po usunięciu luźnego betonu oraz odkuciu betonu w miejscach korozji, odkryto mocno zdegradowaną podlewkę oraz belkę podłożyskową znajdującą się pod łożyskami na przyczółkach obiektu. Stan podlewki oraz belki wynika z nieszczelności występujących w urządzeniu dylatacyjnym i dostającej się pod obiekt wody.

przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Konieczne są również prace pod obiektem. Należy wymienić elementy odwodnienia, skuć skorodowany beton, uzupełnić ewentualne ubytki zbrojenia i odtworzyć otulinę prętów zbrojeniowych. Dodatkowo należy naprawić również styki prefabrykatów.

Ponadto na obiekcie występują duże deformacje jezdni przy murze oporowym na dojeździe do Estakady od strony Dąbia, oraz zauważono rozwarstwiający się beton na szerokości gzymsu przy balustradzie.

Aktualnie prace na górze Estakady prowadzone są tylko przy jej krawędziach zewnętrznych. Na chwilę obecną nie wiadomo w jakim stanie jest warstwa wyrównawcza oraz płyta ustroju pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni na pasie środkowym oraz przy torowisku. Prace prowadzone są przy zachowaniu ruchu, jednak z uwagi na stan techniczny obiektu może się okazać, że konieczne będzie ograniczenie ruchu pojazdów lub nawet jego wstrzymanie do czasu zakończenia prac.

przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Ważne jest bezpieczeństwo

Prace na Estakadzie toczą się przy zachowaniu ruchu pojazdów. Na obu nitkach (wjazdowej i wyjazdowej) obiektu zajęty został jeden pas ruchu. Z uwagi na bezpieczeństwo pracowników na budowie, ograniczono prędkość na obiekcie do 40 km/h oraz ustawiono szykany na jezdniach najazdowych, których celem jest wymuszenie na kierowcach wolniejszej jazdy. Niestety te środki nie zdają w pełni egzaminu – pomimo ograniczenia prędkości, kierowcy w dalszym ciągu jeżdżą z nadmierną prędkością. Z tego powodu bardzo często dochodzi do potrąceń barier odgradzających budowę. Wielu pracowników obawia się o swoje zdrowie.

przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

W związku z powyższym rozważane jest wprowadzenie kolejnych rozwiązań, które miałyby spowolnić ruch i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo na budowie. Dodatkowo Wykonawca robót zwrócił się z prośbą o pomoc do Policji, która zadeklarowała wysłanie w ten rejon jednostek z wideorejestratorami.

przebudowa Estakady Pomorskiej najtrudniejszy etap
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł brutto. Na wykonanie prac, firma STRABAG Sp. z o.o. ma 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl