Jak się zmieni dworzec PKP w Dąbiu? [wizualizacje]

Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na „Przebudowę dworca kolejowego Szczecin Dąbie”. Oferty złożone przez Wykonawców zostaną otwarte w dniu 24.08.2023 r., o godz. 12:30.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Dąbie, a także wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej. W celu przygotowania terenu pod przebudowę przewiduje się rozbiórkę budynku pomocniczego – budynku szaletów. Planowana inwestycja nie obejmuje rozbudowy lub nadbudowy istniejącego budynku dworca.

przetarg na przebudowę dworca w Dąbiu
Źródło: PKP

W projekcie uwzględniono parking po zachodniej stronie dworca oraz układ chodników. Projektuje się 4 miejsca postojowe: 2 miejsca specjalne oraz 2 miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Zaprojektowano również 6 stojaków na rowery. W ramach wytyczenia ścieżki wolnej od przeszkód PRM, prowadzącej od strony południowej do obiektu, planuje się zastosowanie Fakturowych Oznaczeń Nawierzchni, dla zwiększenia dostępności obiektu dla osób niewidomych i niedowidzących.

Źródło: PKP

W ramach inwestycji przewiduje się utwardzenie terenu w obrębie budynku dworca kolejowego. Przed budynkiem planuje się teren biologicznie czynny urządzając zieleń. Zieleń kolidującą z inwestycją przeznacza się do wycinki.

przetarg na przebudowę dworca w Dąbiu
Źródło: PKP

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie ciągłości funkcjonowania dworca na czas budowy dworca docelowego. Przewidziano etapowanie prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych. W pierwszej kolejności zakłada się wykonanie robót budowlanych związanych z montażem dworca tymczasowego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej. Dworzec tymczasowy zaprojektowano jako obiekt kontenerowy.

Źródło: PKP

Część zachodnia nowego dworca zostanie przeznaczona na pomieszczenia biurowe pod wynajem. W części wschodniej przewidziano pomieszczenia telekomunikacyjne, zaplecze lokalu gastronomicznego i kotłownię oraz pomieszczenia dla jednostek samorządu terytorialnego o funkcji biurowej. Zachowane zostaną dwie ozdobne kraty z kotwicą.

przetarg na przebudowę dworca w Dąbiu
Źródło: PKP

W części parterowej – centralnej zlokalizowano pomieszczenia służące podróżnym oraz pracownikom dworca.

Wykonawca będzie miał czas na ukończenie inwestycji w terminie do 78 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl