Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wprowadza plan równości płci

11 lutego wypada Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Profesor Jacek Wróbel mówi o tym, że: Na ZUT nie będzie miejsca na żadną formę dyskryminacji. Równość płci jest jednym z naszych priorytetów.

Wprowadzenie planu równości płci

Rektor uniwersytetu profesor Jacek Wróbel zarządzeniem z 10 lutego 2022 roku wprowadza plan równości płci. Jego nadrzędnym celem jest promowanie równości i różnorodności. Mają być to reguły pozytywnie wpływające na dobrostan osób pracujących oraz studiujących na ZUT.

Plan stanowi również odpowiedź na potrzebę prowadzenia systematycznych działań, które mają na celu walkę z dyskryminacją i promowanie równości. Takie wnioski płyną z badań w zakresie zjawiska dyskryminacji, w tym również molestowania na uczelniach w Polsce.

Co mówi wstępna analiza?

Wśród władz uczelni i organów kolegialnych (rektor, prorektorzy, kanclerz, kwestor, dyrektor Szkoły Doktorskiej, Senat, Rada Uczelni) jest o wiele więcej mężczyzn (69,23 proc.). Jest trochę lepiej, jeżeli chodzi o reprezentantów władz na poszczególnych wydziałach. Procentowy udział mężczyzn na wyższych stanowiska na przykład dziekana lub prodziekana to 58,7 procent. Chociaż wśród osób pracujących w ZUT jest więcej kobiet (58,65 proc.), to tytuł profesora ma tylko 40,56 proc. z nich.

Na ZUT obecnie studiuje 36,22 proc. kobiet. Analiza zespołu ds. równego traktowania pokazała, że większość dziewcząt (kandydatek na studia) w czasie rekrutacji szła na wydział: Architektury, Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Mężczyźni (kandydaci na ZUT) częściej wybierali wydziały: Informatyki, Elektryczny, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Natomiast doktorantki wybierały następujące dyscypliny naukowe: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, biotechnologia, inżynieria materiałowa. Natomiast mężczyźni robiący doktorat na ZUS wybierali dziedziny: informatyki, inżynierii chemicznej, mechanicznej, materiałowej i technologii chemicznej.

Co dalej planuje uczelnia?

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie planuje chce osiągnąć pięć celów. Pierwszym z nich to zwiększenie świadomości wśród społeczności ZUT o dyskryminacji i zasadach równego traktowania. W tym celu uruchomiono stronę internetową Równi i transparentni w ZUT„. Jej celem jest rozpowszechnianie postaw równościowych. ZUT opracowuje również szkolenia dotyczące przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji w społeczności akademickiej.

Drugi cel to osiągnięcie zrównoważonej reprezentacji płci w zatrudnieniu. Dlatego ZUT zamierza tak samo traktować kandydatów w czasie procesu rekrutacyjnego. Przesłankami do zatrudnienia danej osoby będą przede wszystkim jej kompetencje oraz doświadczenie zawodowe.

Pozostałe cele uczelni to: dążenie do zrównoważonej reprezentacji płci wśród studentów, wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom dyskryminacji.

Treść zarządzenia: TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl