Większe klasy i grupy przedszkolne – rozporządzenie podpisane

Z uwagi na wojnie w Ukrainie i konieczność szybkiego włączenia ukraińskich dzieci do polskiego systemu oświaty podjęto decyzję, że w roku szkolnym 2021/2022 będzie można zwiększyć liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502) jest konieczna ze względu na duży napływ dzieci obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W oddziale przedszkolnym do 28 dzieci

Zmiana przepisów pozwoli na przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznym przedszkolu na terenie danej gminy większej liczby dzieci niż to ma miejsce obecnie. W sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka przybyłego z Ukrainy, będącego obywatelem Ukrainy, rozporządzenie zakłada możliwość przyjęcia do oddziału przedszkolnego dodatkowo maksymalnie 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy. Oznacza to, że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

W klasach I-III szkoły podstawowej do 29 uczniów

Podobne rozwiązanie dotyczy uczniów klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej w sytuacji konieczności przyjęcia do tych oddziałów uczniów z Ukrainy. Obecnie liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 25. Liczbę tą można zwiększyć o nie więcej niż 2 w sytuacji, gdy w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostaje przyjęty z urzędu uczeń mieszkający w obwodzie tej szkoły.

Wprowadzone przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej powyżej 25, tj. o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Tym samym dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29.

Więcej informacji na temat rozporządzenia można przeczytać TUTAJ.

Projektowane rozwiązania będą obowiązywały do końca roku szkolnego 2021/2022, czyli do 31 sierpnia 2022 r.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl