W Szczecinie powstanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

W Szczecinie planowane jest utworzenie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, które pozwoli zwiększyć kontrolę nad finansami szczecińskich placówek oświatowych.

Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną: jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, gminnym instytucjom kultury, innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Wśród celów powołania nowej jednostki są: poprawa efektywności zarządzania w jednostkach organizacyjnych Miasta poprzez standaryzację procesów i specjalizację kadry, poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta (skoncentrowanie się na działalności statutowej a nie pomocniczej), kontrola ryzyka karno-skarbowego Miasta w zakresie jednego podatnika VAT i integracja rozliczania podatku VAT, integracja rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek do ZUS w zakresie umów cywilno-prawnych (zlecenia/o dzieło) w związku z jednym płatnikiem GMS, efektywne wykorzystanie kompetencji kadry ekonomiczno-finansowej jednostek oświatowych, zagospodarowanie kadry zlikwidowanych z mocy prawa gimnazjów, osiągnięcie korzyści ekonomicznych wynikających z konsolidacji zarządzania i gospodarowania majątkiem Miasta.

Przygotowaniem koncepcji utworzenia nowej jednostki budżetowej zajmie się specjalny zespół, który powołano 24 stycznia bieżącego roku. W skład zespołu wchodzą specjaliści z Urzędu Miasta, a jego celem będzie przygotowanie koncepcji utworzenia nowej jednostki budżetowej oraz opracowanie projektu struktury organizacyjnej, wstępnej etatyzacji oraz procesów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych w Szczecinie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych w Szczecinie przejmie obsługę finansowo księgową placówek oświatowych od 1 stycznia 2020 roku. Zespół będzie współpracować z dyrektorami szczecińskich placówek przy wypracowywaniu koncepcji funkcjonowania placówki, która będzie spełniała oczekiwania obydwu stron.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl