Ruszają nabory do szkół ponadgimnazjalnych

Dziś w Szczecinie rusza rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia.

Tradycyjnie, nabór jest prowadzony elektronicznie za pomocą specjalnej strony internetowej. To właśnie tam jest pełna oferta szkół ponadgimnazjalnych, a w zakładce „Dokumenty” – wzory niezbędnych oświadczeń, informacja dotycząca tego, jakie dokumenty powinny zostać złożone wraz wnioskiem o przyjęcie oraz harmonogram tegorocznej rekrutacji. Znajdziemy tam również obszerny poradnik dla kandydatów, który objaśnia wszelkie istotne kwestie związane z naborem.

Terminarz rekrutacji 

Rekrutacja do wszystkich typów szkół i klas ponadgimnazjalnych rozpoczyna się 9 maja.

Uczniowie, którzy pośród wybranych przez siebie oddziałów wskażą klasy sportowe, klasy mistrzostwa sportowego, klasy dwujęzyczne lub klasę z programem pre-IB mają czas na złożenie stosownych dokumentów do wtorku 22 maja br. do godz. 15.00. Wynika to z konieczności przeprowadzenia testów kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej (odbędą się w terminie od 23 maja do 8 czerwca br.).

Dokładne terminy poszczególnych testów kompetencji językowych można sprawdzić w zakładce „Informator” na stronie internetowej naboru. Termin prób sprawności fizycznej należy sprawdzić bezpośrednio w szkole.

Uczniowie, którzy na podaniu wskażą inne klasy niż oddziały dwujęzyczne czy sportowe, powinni złożyć stosowne dokumenty do wtorku 19 czerwca br. do godziny 15.00.

Wstępne wyniki tegorocznego naboru zostaną ogłoszone 6 lipca o godz. 12.00. Później kandydaci będą mieli czas na potwierdzenie woli nauki (jest to warunek konieczny, aby zostać przyjętym do placówki). Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone 11 lipca br.

Jak wypełnić wniosek o przyjęcie?

Uczniowie III klasy gimnazjum mają prawo do wyboru trzech szkół ponadgimnazjalnych, w których mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów w danej placówce. Na pierwszym miejscu w podaniu należy wskazać tę szkołę i klasę, na której uczniowi najbardziej zależy. Trzeba pamiętać o tym, że rekrutacja prowadzona jest do poszczególnych klas, a nie szkół, więc kolejność klas na podaniu jest bardzo ważna. Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej należy go wydrukować, a następnie podpisać (muszą to zrobić również rodzice kandydata) i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Kryteria przyjęcia

W procesie rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej pod uwagę brane są między innymi wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybrane przez dyrektora danej szkoły ponadgimnazjalnej). Dodatkowe punkty można otrzymać za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia (wymienione na świadectwie z III klasy gimnazjum), a także osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.

W przypadku rekrutacji do klas dwujęzycznych funkcjonujących w liceach ogólnokształcących oraz klasy z programem pre-IB pod uwagę brany jest również pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

W przypadku naboru do klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego w pierwszej kolejności pod uwagę brany jest wynik próby sprawności fizycznej, a w drugiej (w przypadku równorzędnych wyników) pozostałe kryteria takie jak wyżej wymienione wyniki egzaminu gimnazjalnego czy oceny na świadectwie.

Rekrutacja uzupełniająca 

Uczniowie, których sytuacja nie została rozwiązana podczas naboru właściwego do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 12 lipca. Informacje o wolnych miejscach w poszczególnych placówkach zostaną zamieszczone na stronie internetowej naboru.

Co ważne, rekrutacja uzupełniająca nie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Wniosek o przyjęcie kandydaci będą musieli złożyć bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami, a jego forma będzie określona przez poszczególne placówki. Podobnie jak w przypadku naboru właściwego, do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Na złożenie stosownych dokumentów kandydaci mają czas do 16 lipca br.

Ostateczne wyniki naboru uzupełniającego zostaną podane do wiadomości 10 sierpnia br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl