Rekrutacje do szkół i przedszkoli rozpoczęte

Dziś ruszyły rekrutacje do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

By zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice mogą skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. Znajdują się tam również m.in. informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferty.

Rekrutacja do przedszkoli

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2012-2015 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. W rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Nabór do klas I szkół podstawowych

Dziś ruszyła również rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych. Dotyczy ona głównie dzieci urodzonych w 2011 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Do I klasy rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku).

Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6  lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

Kolejną propozycją dla rodziców dzieci 6-letnich jest również możliwość zapisania dziecka do oddziału zerowego funkcjonującego w szkole podstawowej. To doskonałe rozwiązanie, które pozwoli w łagodny sposób przygotować dziecko na rozpoczęcie nauki w szkole, a jednocześnie gwarantuje taką samą opiekę jak przedszkola – wyżywienie, odpowiednią opiekę (również w trakcie ferii zimowych, świątecznych oraz wakacji), a także warunki dostosowane do potrzeb najmłodszych.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych:

 • 12.-28.03.2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 03.-05.04.2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 • 04.2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 23-26.04.2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.
 • 04.2018 r. (po godz. 15.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

 • 12.-29.03.2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 16.-22.03.2018  r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej Sportowej, Mistrzostwa Sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.
 • 03.2018 r. (godz. 12.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
 • 03.-13.04.2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 04.2018 r. (godz. 12.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
 • 16.-19.04.2018 (do godz. 15.00) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego
 • 04.2018 r. (godz. 12.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl