Komisja ds. Edukacji ma za sobą maraton spotkań dotyczących przyszłości szczecińskiego systemu oświaty. Ostateczna uchwała w sprawie dostosowania sieci szczecińskich szkół do nowego ustroju szkolnego, będzie procedowana na najbliższej sesji Rady Miasta (28 marca br.).


Proponowana przez Miasto nowa siatka szczecińskich szkół obejmująca dzielnice Północ, ZachódŚródmieście oraz Prawobrzeże, została stworzona w oparciu o dokładne obserwacje, dane demograficzne oraz urbanistyczne. Przygotowując ją specjalnie powołany Zespół ds. Reformy Oświaty wziął również pod uwagę takie czynniki jak rozbudowa poszczególnych osiedli oraz realizację nowych inwestycji, które w niedalekiej przyszłości zostaną zasiedlone przez młodych ludzi z dziećmi.

Zaproponowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin  rozwiązania pozwalają jednocześnie na zabezpieczenie dobrej jakości kształcenia dla uczniów, ochronę miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz włączenie w cały proces rodziców.

Kurator Oświaty o projekcie nowej sieci szkół w Szczecinie 

Przedstawiony przez Gminę projekt, w ocenie Kuratora zapewnia możliwość realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie miasta. Proponowane przez Miasto zmiany pozwolą na stworzenie spójnej struktury sieci szkół, sprzyjającej uzyskiwaniu zakładanych efektów kształcenia.  Nowa siatka szczecińskich szkół wymaga jedynie kosmetycznych poprawek dotyczących Zespołu Szkół nr 14 działających przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie.

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego jest  podejmowana przez Radę Miasta Szczecin w dwustopniowej procedurze. W pierwszym etapie postępowania Rada Miasta była zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Podjęta uchwała  została przedłożona Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży realizacji odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W myśl obowiązujących przepisów prawa opinia Kuratora w ww. sprawie będzie wiążąca dla organu prowadzącego szczecińskie szkoły i placówki oświatowe.

Istnieje również konieczność przedłożenia powyższej uchwały do zaopiniowania reprezentatywnym organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Podmioty te, podobnie jak Kurator, opiniowały uchwałę w ciągu 21 dni od dnia ich otrzymania. W przeciwieństwie jednak do opinii Kuratora opinia organizacji związkowych nie ma charakteru wiążącego.

W drugim etapie postępowania, tj. po uzyskaniu pozytywnej opinii obu ww. podmiotów dotyczących rozwiązań zaproponowanych w uchwale, Rada Miasta jest zobowiązana do 31 marca 2017 r. podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, która nie jest już projektem sieci szkół, tylko aktem prawa miejscowego w pełni regulującym tę kwestię.

Nowa sieć szkół będzie obowiązywała od nowego roku szkolnego, tj. od 1 września br. 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin