Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

08:58
przedszkole

Ważne daty:

* W dniach 07 marca 2016 r. – 29 marca 2016 r.– Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

* W okresie 30.03.2016 r. – 04.04.2016 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

* 25 kwietnia 2016 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

* 26.04.2016 r. – 27.04.2016 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

* 29.04.2016 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową http://www.nabor.pcss.pl/szczecin

Kryteria ustawowe:

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Szczecin. W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Szczecin) niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,

1) wielodzietność rodziny kandydata* ,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie** ,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Potwierdzenie kryteriów ustawowych:

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin (wzór oświadczenia nr 5),

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia nr 6),

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia nr 7),

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kryteria 3) – 5) potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu urzędowo poświadczonym zgodnie z art. 76 a § 1 KPA,

4) odpisu lub wyciągu z dokumentu,

5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Drugi etap rekrutacji 

Kryteria organu prowadzącego

Zgodnie z uchwałą NR XV/361/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r.

Jeżeli po przeprowadzeniu, w oparciu o art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejcami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia, przekraczająca 5-godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt, max. 6 pkt),

2) dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna – 10 pkt,

3) dziecko, którego starsze rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 6 pkt,

4) dziecko zamieszkałe w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej oraz dziecko zamieszkałe na Osiedlu, w którym nie ma w pobliżu przedszkola, a stara się o miejsce w najbliższym miejsca zamieszkania przedszkolu – 5 pkt*

5) dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo/uczy się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej – 4 pkt,

6) dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie – 8 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o których mowa w §1 są:

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub uczeniu się w trybie dziennym.

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez jego rodzeństwo edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli.

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej.

4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie.

 * Pobliże przedszkola/szkoły podstawowej oznacza granice obwodu szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

Potrzebne uchwały, zarządzenia i oświadczenia można znaleźć w załącznikach do tej wiadomości.