Dziś początek rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Dziś w Szczecinie rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Tegoroczna rekrutacja będzie odbywała się w pełni elektronicznie.

W tym roku w Szczecinie na młodzież czeka 4000 miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również i tym razem rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego na stronie: https://nabor.pcss.pl/szczecin

Na tej stronie uczniowie znajdą także ofertę poszczególnych placówek, zasady oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego, a także poradnik dla kandydatów.

Każdy uczeń może wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. Kolejność, w jakiej wpisuje się poszczególne klasy jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu na liście preferencji kandydat powinien wpisać szkołę i klasę, w której najbardziej chciałby się uczyć. Jeśli zgromadzona przez ucznia liczba punktów będzie niewystarczająca znajdzie miejsce w kolejnych oddziałach lub placówkach wskazanych w podaniu. Im dłuższa lista preferencji, tym większe są szanse, że kandydat zostanie zakwalifikowany do jednej ze wskazanych klas. Na liście preferencji nie należy wpisywać szkół, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Szczecinie.

W związku z panującą sytuacją pandemiczną rekrutacja będzie odbywała się w pełni elektronicznie: składanie wniosków wraz z załącznikami (takimi jak świadectwo i wyniki egzaminu ósmoklasisty) będzie możliwe tylko na stronie Naboru bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole.

Kolejność składania wniosku on-line:

  1. Wypełnienie wniosku w systemie Nabór,
  2. Wydrukowanie wniosku, podpisanie przez rodziców kandydata oraz zeskanowanie lub sfotografowanie i zapisanie na swoim indywidualnym koncie w systemie,
  3. Dołączenie na swoim koncie wszystkich niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów (oświadczenia, zaświadczenia) podpisanych przez rodziców,
  4. Po skompletowaniu dokumentów złożenie wniosku elektronicznie do szkoły pierwszego wyboru zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce „Dokumenty”.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę następujące kryteria rekrutacyjne:
wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, szczególne osiągnięcia ucznia oraz  ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (np. klasy sportowe, dwujęzyczne), ważne będą również wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Na wypełnienie dokumentów oraz złożenie ich elektronicznie, kandydaci mają czas do 21 czerwca br., a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych – do 31 maja br. Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, czy też testów kompetencji lub predyspozycji językowych.

W terminie od 25 czerwca do 14 lipca br. kandydaci będą musieli uzupełnić złożony wniosek o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych poznamy 22 lipca. Po wstępnej kwalifikacji  rodzice lub opiekunowie prawni kandydata będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia go do placówki.

Ostateczne wyniki naboru poznamy 2 sierpnia br. do godz. 14.00.

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia br. poza systemem elektronicznej rekrutacji – bezpośrednio w szkołach, które nadal dysponują wolnymi miejscami.

/Źródło: UM Szczecin/