6 marca ruszy rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

W tym roku, rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 6 marca.

By zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice mogą skorzystać ze strony internetowej (TUTAJ). Tam też znajdują się – między innymi – informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferta.

Rekrutacja do przedszkoli

Przed rekrutacją, tak jak w poprzednich latach, rodzice obecnych przedszkolaków muszą potwierdzić chęć kontynuowania nauki dziecka w wybranej placówce. Na złożenie stosownego wniosku u dyrektora swojej placówki mają czas w terminie 7 dni przed rozpoczęciem naboru, tj. do 5 marca br.

Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca w placówkach rozpocznie się 6 marca br. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice będą mieli czas do 24 marca br.

W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach  2017-2020 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Nabór do klas I szkół podstawowych

6 marca 2023 r. rozpocznie się również rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych. W głównej mierze, dotyczy ona dzieci urodzonych w 2016 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Jednak do  I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 roku).

Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6  lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

 • 06-24.03.2023 r.  – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 27.03-14.04.2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 • 17.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 18-21.04.2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.
 • 25.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 • 06-22.03.2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 08-15.03.2023 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej SPORTOWEJ, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.
 • 16.03.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
 • 22-31.03.2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 12.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów.
 • 13-14.04.2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego.
 • 17.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl