6-latki w szkole – pytania i odpowiedzi

12:29
uczniowie

Pytanie: Czy sześciolatki w 2016 roku muszą rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej?

Odpowiedź: Nie ma takiego obowiązku. To rodzice decydują czy chcą posłać sześcioletnie dziecko do szkoły.

Pytanie: Jakie warunki muszą zostać spełnione by zapisać sześciolatka do szkoły?

Odpowiedź: Dziecko sześcioletnie będzie mogło zostać uczniem pierwszej klasy pod warunkiem korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę. W przypadku, gdy dziecko nie chodziło do przedszkola, potrzebna będzie opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Pytanie: W jakim terminie trzeba podjąć decyzję?

Odpowiedź:

1. W przypadku zapisania dziecka do klasy I w szkole nierejonowej, które wcześniej realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – w okresie składania dokumentów w ramach elektronicznej rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez szkołę wolnych miejsc i spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji.

2. W przypadku zapisania dziecka do klasy I w tej samej szkole, w której wcześniej realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – w okresie składania dokumentów w ramach elektronicznej rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, ale miejsce w tej szkole ma zagwarantowane. (Dotyczy to tylko okresu przejściowego, tj. lat szkolnych 2015/2016-2018/2019)

3. W przypadku zapisania dziecka do klasy I w szkole rejonowej – w okresie składania dokumentów w ramach elektronicznej rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, ale miejsce w tej szkole ma zagwarantowane, gdyż szkoła ta ma ustawowy obowiązek przyjęcia dziecka zamieszkującego w jej rejonie.

Pytanie: Czy istnieje możliwość dobrowolnego powtórzenia pierwszego roku nauki, w przypadku zapisania sześciolatka do szkoły w zeszłym roku?

Odpowiedź: Tak. Rodzice mają czas na złożenie takiego wniosku do 31 marca 2016r. W takim przypadku, uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i promocji do następnej klasy. Taka możliwość istnieje w przypadku obecnych pierwszoklasistów urodzonych w 2009 roku.

Należy jednak pamiętać, że:

1. W przypadku, gdy dziecko chce „powtarzać” klasę I w tej samej szkole, w której jest obecnie – wniosek składa się do dyrektora tej szkoły i dziecko nie bierze udziału w elektronicznej rekrutacji.

2. W przypadku, gdy dziecko chce „powtarzać” klasę I, ale w innej szkole niż jest obecnie, a interesuje go szkoła:

a) rejonowa – wniosek składa do dyrektora tej szkoły, powiadamiając jednocześnie dyrektora szkoły do której dziecko aktualnie uczęszcza – dziecko jest przyjmowane z urzędu;

b) nierejonowa – wniosek składa do dyrektora tej szkoły, powiadamiając jednocześnie dyrektora szkoły, do której dziecko aktualnie uczęszcza – dziecko bierze udział w rekrutacji. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez szkołę wolnych miejsc i spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji.

Pytanie: Jak złożyć wniosek?

Odpowiedź: Wnioski składamy w zależności od sytuacji. Warianty rozwiązań podano powyżej.

Pytanie: Jakie korzyści płyną dla sześciolatka wysłanego do szkoły?

Odpowiedź: Państwa dziecko w szkole, w gronie rówieśników i pod czujnym okiem nauczycieli, będzie mogło pracować nad samodzielnością i pewnością siebie. Maluchy w szkołach uczą się przez zabawę. Dla sześciolatka to nie koniec dzieciństwa, ale szansa na rozwijanie zdolności i zainteresowań.

Ministerstwo Edukacji Narodowej powołuje się na wyniki badań, które wskazują że po roku nauki w szkole uczniowie, którzy trafili do szkoły w wieku 6 lat lepiej radzą sobie z matematyką i czytaniem od dzieci, które rozpoczęły szkolną edukację jako siedmiolatki.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej będą mało licznym rocznikiem, co zwiększy ich szanse na kolejnych etapach edukacyjnych w wyborze dobrego gimnazjum, liceum, uczelni, a także ułatwi funkcjonowanie na rynku pracy. Tym samym istnieje większa szansa wyboru odpowiedniej dla dziecka szkoły

Pytanie: Co sześciolatki zyskują rozpoczynając naukę w szkole podstawowej?

Odpowiedź: Wcześniejsze rozpoczęcie nauki będzie stanowiło lepszy start w procesie edukacyjnym sześciolatka. Im wcześniej dziecko rozpoczyna naukę, tym szybciej zdobywa wiedzę, jest bardziej zmotywowane do nauki i osiąga lepsze wyniki w późniejszych etapach edukacji.

Jest to także szansa dla dziecka na rozwój jego samodzielności, zdolności koncentracji uwagi, czy zachowań w kontaktach z rówieśnikami jak również starszymi dziećmi.

Pytanie: Czy metody nauczania, które stosuje się w szkołach są dostosowane do potrzeb sześciolatków?

Odpowiedź: Podstawową formą działalności dziecka jest zabawa i różnorodna działalność, związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki czytania i pisania. Ponadto w szkole dzieci nie otrzymują ocen. Nie ma także dzwonków. Przerwy w zajęciach ustala nauczyciel prowadzący, dostosowując je do potrzeb najmłodszych. Dzieci nie wychodzą z sali, gdy w całej szkole trwa przerwa.

Pytanie: Czy szczecińskie placówki oświatowe są gotowe na przyjęcie sześciolatków?

Odpowiedź: Szczecińskie szkoły podstawowe, zostały dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Dla potrzeb najmłodszych mieszkańców naszego Miasta, przystosowane zostały sale lekcyjne i toalety. Wybudowano również place zabaw, doposażono świetlice, a zajęcia odbywają się najczęściej w wyodrębnionej części budynku. Co więcej, organizacja pracy placówek oświatowych dostosowana jest do możliwości i predyspozycji młodszych dzieci – nie ma dzwonków, rytm pracy wyznacza nauczyciel zgodnie z potrzebami uczniów, a w salach znajdują się miejsca przeznaczone do zabawy.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin