100 milionów złotych na wsparcie najmłodszych

14:45
dzieci zabawa

przedszkolaki_030214-1.jpg

W nowej perspektywie finansowej ponad 100 mln złotych przeznaczamy na rozwój placówek przedszkolnych, placówek o profilu żłobkowym, klubików dziecięcych, przyzakładowych żłobków i placówek opiekuńczych, aby poprawić opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami regionu, ale i umożliwić rodzicom powrót do pracy – mówił podczas konferencji prasowej marszałek województwa, Olgierd Geblewicz.

Dzięki funduszom unijnym uda nam się stworzyć nowe miejsca w placówkach zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich – dodał marszałek. To ważne wsparcie dla rodziców, ponieważ brak miejsc opieki dla dzieci do lat 3 stanowi jedną z głównych barier dla osób chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pojawia się szansa na odwrócenie tego trendu.

O dofinansowanie będzie można starać się od kwietnia. – W przypadku żłobków mówimy o kwocie 15 mln złotych, a wsparcie na rozwój przedszkoli to 12 mln zł. Środki te będzie można wykorzystać na tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty edukacyjnej czy wsparcie kadr – powiedziała wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Katarzyna Brzychcy. – Jeśli chodzi o żłobki, to mówimy nie tylko o instytucjach, ale i o wsparciu niań i klubików, a więc tych miejsc, w których można pozostawić malucha pod bezpieczną opieką – wyjaśniała Katarzyna Brzychcy.

Nabór dla Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 trwa do 22 kwietnia. Kolejny, tym razem w ramach działania 8.1 Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej rozpocznie się 4 kwietnia. Szczegóły można znaleźć m.in. na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

W najbliższych latach na wsparcie żłobków przewidziano ponad 45 mln zł. Mają one pozwolić na tworzenie nowych miejsc w aktualnie funkcjonujących instytucjonalnych podmiotach opieki nad dziećmi, a także w nowych placówkach wraz z finansowaniem działalności przez pierwszy okres funkcjonowania. Premiowane będą również inicjatywy przewidujące tworzenie przyzakładowych żłobków lub klubów dziecięcych na obszarach charakteryzujących się dużą koncentracją zakładów pracy. Z kolei w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego, na przestrzeni ostatnich lat nastąpiły pozytywne zmiany. Mimo to, ich powszechność jest nadal ograniczona. W RPO WZ 2014-2020 na wsparcie tego sektora przewidziano ponad 40 mln zł, w tym na projekty obejmujące tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, głównie w istniejących placówkach wychowania przedszkolnego. Środki RPO pozwolą na modernizacje, adaptacje, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy ze zwiększonym gronem dzieci. Zakłada się, że ponad 2 tysiące dzieci zostanie objętych wsparciem w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, a dofinansowanie otrzyma ponad 2 tysiące miejsc wychowania przedszkolnego. W przypadku żłobków przewidywane jest utworzenie 1,5 tysiąca miejsc w żłobkach i objęcie wsparciem podobnej liczby osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3. Ze wsparcia skorzysta również kilkuset nauczycieli.

Przedszkola wspierane będą poprzez Regionalny Program Operacyjny także w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego i Działania 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych. Żłobki natomiast wspierane będą również w ramach Działania 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego