Usługi sąsiedzkie – nowa forma usług społecznych wchodzi w życie od 1 listopada

1 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. nową formę usług społecznych – usługi sąsiedzkie. To wsparcie przede wszystkim dla osób starszych, które potrzebują pomocy np. przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania. Na ten cel przeznaczono blisko 30 mln zł.

Przyjęta nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wejdzie w życie w dniu 1 listopada br.  wprowadza między innymi nowe rozwiązania w zakresie usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Wprowadza także nową formę usług – usługi sąsiedzkie.

Wprowadzenie usług sąsiedzkich przyczyni się do rozwoju usług społecznych, głównie dla osób starszych, które wymagają np. pomocy przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, ale nie wymagają jeszcze pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki.

Gminy będą mogły otrzymać wsparcie na realizację usług sąsiedzkich dla mieszkańców w wieku 65 lat i więcej w ramach kolejnej edycji Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2024. Środki planowane na ten cel to blisko 30 mln zł – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Tak jak  przy pozostałych zadaniach gmina będzie mogła zadecydować, czy organizując na swoim terenie usługę sąsiedzką będzie korzystać z możliwości jej zlecenia organizacjom społecznym.

Dlaczego usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich są tak ważne?

 

Zalety usługi sąsiedzkiej:

  • są realizowane przez osoby z najbliższego otoczenia – zatem opierają się na zaufaniu, relacjach międzyludzkich i dają poczucie bezpieczeństwa dla osoby z niej korzystającej,
  • obejmują najprostsze możliwe formy pomocy przy takie jak: zrobienie zakupów, sprzątanie mieszkania, przypilnowanie osoby starszej by przyjęła leki – zatem nie
  • wymagają specjalistycznych kwalifikacji zawodowych,
  • uwalniają specjalistyczne kadry w pomocy społecznej od czynności, których nie muszą robić specjaliści (pielęgniarka, czy opiekunka, nie musi robić zakupów lub innych czynności porządkowych)
  • są elastyczne – godziny ich świadczenia i zakres jest ustalany pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Kto i na jakich zasadach odpowiada za realizację usług sąsiedzkich?

Usługi sąsiedzkie są zadaniem gminy, jednak nie mają charakteru obowiązkowego. Oznacza to, że gmina podejmie decyzję o tym czy będzie realizować usługi opiekuńcze w tej formie. Gmina będzie mogła zadecydować, czy organizując na swoim terenie usługę sąsiedzką będzie korzystać z możliwości jej zlecenia organizacjom pozarządowym. W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości, samorząd będzie decydował o formie podejmowania współpracy z opiekunami-sąsiadami (w większości przypadków podstawą takiej współpracy będzie umowa zlecenia lub wolontariat).

Jak finansować usługi sąsiedzkie?

Zaproponowana usługa będzie finansowana ze środków gminy, jednak przygotowane rozwiązanie prawne jest skorelowane z wsparciem rządowym, w postaci środków finansowych w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów, a także może być finansowane w ramach perspektywy finansowej UE. Do usług opiekuńczych mają również zastosowanie przepisy dotyczące ustalania przez podmiot organizujący usługi odpłatności za ich realizację. Zatem wszystkie kompetencje w zakresie organizacji usług i ich finansowania spoczywają na gminie.

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl