Ruszają szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych

Kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych wystartuje już na wiosnę. To bardzo odpowiedzialna, ale równocześnie bardzo potrzebna rola. Kandydaci muszą być w stanie zapewnić odpowiednią opiekę oraz warunki dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać w swojej rodzinie biologicznej.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą może zostać osoba samotna lub małżeństwo. Ubieganie się o kwalifikację na opiekuna zastępczego uwarunkowane jest należy spełnieniem wymogów ustawowych oraz ukończeniem specjalnie przygotowanego szkolenia.

Kandydaci na rodziców zastępczych muszę spełnić szereg wymagań, które zagwarantują  zapewnienie odpowiedniej opieki, a także warunków bytowych dzieciom, które mimo braku możliwości pozostania w rodzinie biologiczne nie mogą zostać adoptowane z przyczyn prawnych. Podczas całej całej procedury, w trakcie szkolenia oraz podczas pełnienia funkcji rodziny zastępczej, ze strony pracowników Działu Pieczy Zastępczej jest zapewniona ciągła fachowa opieka i wsparcie.

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą muszą spełnić określone wymagania – m. in.:
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki lekarskiej o stanie zdrowia;
• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
• pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina zastępcza zawodowa czy niezawodowa

Niezawodowa rodzina zastępcza to taka, w której opiekunowie nie rezygnują ze swojego dotychczasowego zatrudnienia w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Inaczej wygląda sytuacja zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka – oni otrzymują za swoją pracę – opiekę nad powierzonymi dziećmi – wynagrodzenie od 3,2 tys. zł brutto.

Wszystkim wyżej wymienionym rodzinom zastępczym przysługują świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości od 1131 zł miesięcznie na każde dziecko.
Dodatkowo w ramach programu 500+ na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej dziecko przysługuje świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie. Warto zaznaczyć, że rodziny zastępcze mogą ubiegać się także o wsparcie z tytułu zwrotu części kosztów utrzymania mieszkania, opłacenie dodatkowej osoby do pomocy czy dofinansowanie kosztów wakacji.

Informacje dotyczące szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych można uzyskać bezpośrednio u pracowników Działu Pieczy Zastępczej pod nr telefonu: 91 421 12 21 lub 91 44 10 427. Kontakt do MOPR można znaleźć także TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl