Finansowanie wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to zjawisko, które jeszcze bardziej uwidoczniło się w dobie pandemii. Dramaty toczące się za zamkniętymi drzwiami to dla wielu osób temat tabu. Z pomocą ofiarom przemocy domowej mogą przyjść organizacje pozarządowe, które oferują szereg działań wspierających poszkodowanych. Na ten cel Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył 90 tys. zł. Do 28 lutego 2022 r. można składać wnioski w otwartym konkursie ofert.

Mówi się, że przemoc w rodzinie ma charakter „demokratyczny” – zarówno fizyczna, jak i psychiczna może dotknąć każdego bez względu wiek, płeć, orientację seksualną, pozycję zawodową czy miejsce zamieszkania. Niedoszacowane dane na temat tego zjawiska, a także konieczność natychmiastowej interwencji sprawiają, że wyjątkowo trudno jest udzielić pomoc ofiarom tego rodzaju przemocy w odpowiednim czasie.

Ważna w tym zakresie okazuje się też pomoc pozainstytucjonalna oferowana przez organizacje pozarządowe. Dzięki dobrej i partnerskiej współpracy z NGO udaje nam się tę lukę wypełniać niezwykle potrzebnymi działaniami – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Finansowanie wsparcia dla potrzebujących

Wsparcie przyznane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2019 – 2021 pozwoliło na objęciem różnego rodzaju pomocą 6 256 osób. Dofinansowanie przeznaczono m.in. na:

  • przeprowadzenie warsztatów dla kobiet (także z obszarów wiejskich),
  • spotkania dla rodziców nt. rozwiązywania konfliktów metodą  „bez zwycięzców i pokonanych”
  • szkolenia dla nauczycieli itp.

Różne oblicza pomocy

Na rzecz pomocy potrzebującym organizowane są różne formy wsparcia obejmujące kampanie informacyjne,  prowadzenie telefonów zaufania, centrów pomocy, do których można zwrócić się o wsparcie o każdej porze. Innym niezwykle ważnym aspektem są kampanie informacyjne, które pozwalają upowszechniają wiedzę o możliwościach i formach uzyskania pomocy.

Z uwagi na różny charakter przemocy w rodzinie warto zauważyć, że pomoc kierowana jest też do osób LGBTQ+. Dzięki przyznanemu wsparciu Stowarzyszenie Lambda w ubiegłym roku prowadziło kampanię społeczną na rzecz akceptacji dzieci LGBT+ i ochrony ich przed przemocą. „Rodzicielska Akceptacja – pozwólmy dzieciom żyć” to projekt w ramach którego przeprowadzono trzy edycje dwudniowych warsztatów dla rodziców osób LGBT+. W warsztatach udział wzięły 23 osoby. Organizacja przygotowała także diagnozę zjawiska przemocy wobec osób LGBTQ+. Więcej na ten temat dowiesz się TUTAJ.

Wsparcie na pomoc w 2022

W tym roku na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na Pomorzu Zachodnim Urząd Marszałkowski przeznaczył kwotę 90 tys. zł. Organizacje pozarządowe na złożenie ofert w tym konkursie mają czas do 28 lutego 2022 r. Zarząd Województwa informuje  także o naborze kandydatów – osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w tym konkursie. Termin składania wniosków do komisji konkursowej upływa 18 lutego 2022 r.

Na jakie działania można otrzymać dofinansowanie

Katalog działań możliwych do dofinansowania jest szeroki i obejmuje m.in.

  • przeprowadzenie kampanii społecznych,
  • promowanie nowych rozwiązań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • prowadzenie projektów edukacyjnych
  • diagnozowanie skali i skutków problemu przemocy w rodzinie oraz sposobu funkcjonowania instytucji pomocowych.

Ogłoszenie konkursowe dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ

Ogłoszony konkurs wynika m.in. z realizacji założeń „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025” (dokument dostępny w linku o ogłoszeniu konkursu).

Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl