Aktywna Integracja – najwyższe dofinansowanie dla Szczecina

09:30

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie otrzyma 4 242 037,50 zł dofinansowania na realizację programu aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym pod nazwą „Aktywna Integracja w Szczecinie”.

Wniosek o realizację programu znalazł się na I miejscu listy rankingowej z największą liczbą punktów oraz najwyższą kwotą dofinansowanie w całym województwie.

MOPR otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość całego projektu wyniesie 4 991 287,50 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji oraz pracy socjalnej wśród 513 podopiecznych MOPR zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych lub przebywania w pieczy zastępczej.

Wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 15-64 lat, które podzielone zostały na 4 grupy:

  1. Osoby przebywające w pieczy zastępczej (200 uczestników)
  2. Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych (69 uczestników)
  3. Osoby dotknięte ubóstwem (144 uczestników)
  4. Osoby niepełnosprawne (100 uczestników)

Wszystkie osoby zostaną objęte indywidualną ścieżką reintegracji obejmującą pracę socjalną oraz dopasowany do potrzeb zestaw instrumentów aktywnej integracji (m. in. poprzez wyjazdy socjoterapeutyczne, zajęcia kompensacyjne, wsparcie asystentów rodzin, udział w Klubie Integracji Społecznej).

Efektem działań będzie zwiększenie kompetencji społecznych u wszystkich uczestników, nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych dzięki specjalistycznym szkoleniom oraz doprowadzenie do podjęcia trwałego zatrudnienia.

Działania programu są spójne z zapisami Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020.

Wszelkie informacje dotyczące programu oraz naboru uczestników będą publikowane na stronie www.mopr.szczecin.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie