Ruszył nabór do programu „Podróże z klasą”. Jak zgłosić swoją szkołę? Ile wyniesie dofinansowanie?

Trwa nabór wniosków w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej na sfinansowanie wycieczek szkolnych „Podróże z klasą”. Na realizację programu przeznaczono w tym roku 60 mln zł. Jak zgłosić swoją szkołę, by uczniowie mogli skorzystać z programu?

Celem programu „Podróże z klasą” jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych w trakcie roku szkolnego. Projekt ten ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie uczniom poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

Urozmaicając zajęcia edukacyjne, projekt wprowadza praktyczny wymiar nauki. Uczniowie będą mieli okazję doświadczyć nauki poprzez praktyczne odkrywanie kultury oraz eksperymentowanie w centrach nauki, co pozwoli im zdobywać nowe umiejętności w unikalnym środowisku edukacyjnym.

Środki finansowe na realizację wycieczek szkolnych przyznawane są przez Ministra w formie dotacji celowej. Fundusze te są przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji wyjazdów, umożliwiając uczniom udział w wartościowych, edukacyjnych podróżach.

Program „Podróże z klasą” – dla kogo?

Wniosek o udział w realizacji przedsięwzięcia może złożyć organ prowadzący publiczną lub niepubliczną: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową (liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę II stopnia, szkołę specjalną przysposabiającą do pracy), dla dzieci i młodzieży, szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, będący:

  1. jednostką samorządu terytorialnego;
  2. osobą prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego;
  3. osobą fizyczną.

Warunki programu

Wycieczka dwudniowa może zostać sfinansowana do 20 tys. zł, trzydniowa – do 30 tys. zł, czterodniowa – do 40 tys. zł, pięciodniowa – do 50 tys. zł. W wycieczce musi wziąć co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2024 r. przewidziana jest łączna kwota 60 mln zł.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

  • koszty przejazdu,
  • bilety wstępu,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Jeżeli kwota dotacji pokrywa całkowicie koszty wycieczki, o których mowa wyżej, nie jest wymagany wkład własny Wykonawcy. Przy czym koszt prowizji podmiotu zewnętrznego organizującego wycieczkę (np. biura turystycznego) może być sfinansowany wyłącznie ze środków własnych wnioskodawcy.

W ramach dwudniowej wycieczki uczniowie muszą odwiedzić przynajmniej dwie instytucji kultury, np. muzea, teatry, filharmonie, miejsca pamięci, centra naukowe; w przypadku wycieczki trzydniowej – trzy instytucje, itd.

Terminy

Nabór wniosków od organów prowadzących rusza 19 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego może być złożony od dnia ogłoszenia przez Ministra Edukacji komunikatu o wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia, tj. 29 maja 2024 r.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO). Więcej informacji TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl