Grillowanie na majówce. Czego nie wolno robić?

Za chwilę długi weekend i majowe grillowanie. Powinno być bezpiecznie, miło i legalnie. Dlatego warto pamiętać o kilku rzeczach. Należy korzystać z miejsc do grillowania lub rozpalania ognisk w mieście, które są do tego przeznaczone. Czternaście polan w lewo-i prawobrzeżnej części powinno wystarczyć dla wszystkich miłośników tej formy spędzania wolnego czasu.

W lasach jest susza. Nieodpowiednie zachowanie może spowodować pożar. Rozpalaj ogniska i grille w wyznaczonym miejscu. Nie możesz rozpalać ognia poza paleniskami, ani w lesie.

Czego nie robić, aby nie dostać mandatu?

Jak informuje st. insp. Joanna Wojtach, Rzecznik Straży Miejskiej Szczecin: W przypadku imprezy zorganizowanej w plenerze, jeśli funkcjonariusze zostaną wezwani, bo biesiadnicy będą powodowali uciążliwości dla otoczenia (zadymienie, intensywny zapach grillowanych potraw), mogą przeprowadzić rozmowę albo podjąć się mediacji. Nie nałożą jednak mandatu za samo grillowanie, bo nie mają ku temu podstaw prawnych. Co innego, jeśli stwierdzą inne wykroczenie (np. zaśmiecanie, zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zagrożenie pożarowe lub spalanie odpadów).

Opał do rozpalenia ogniska lub grilla powinien być legalny (drewno, podpałka itp.). Nie wolno używać śmieci lub odpadów zielonych. Zdarza się to w ogródkach działkowych. Właściciele spalają pozostałości po pielęgnacji ogródka i przygotowują potrawy na ogniu.

Odpowiedzialność za pozostałe wykroczenia

art. 51. Kodeksu wykroczeń § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (mandat od 100 do 500 złotych). § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

art.141 Kodeksu wykroczeń Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany (mandat w wysokości od 50 do 100 złotych).

art. 145. Kodeksu wykroczeń Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny albo karze nagany (mandat od 50 do 500 złotych).

art. 431. Ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny (mandat w wysokości 100 złotych).

Nie wolno pozwalać na rozprzestrzenianie się ognia! Przy ognisku lub grillu zawsze powinien być ktoś dorosły.

St. insp. Joanna Wojtach mówi, że: Bardzo ważne jest odpowiednie palenisko. W przypadku ogniska można za nie uznać wydzielony okrąg, obłożony kamieniami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

  • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużlu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,
  • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu,
  • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
  • wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasów.

Każdy kto przestrzega powyższych zasad i zachowuje odpowiednie środki ostrożności rozpalając ognisko na terenie prywatnej posesji, nie narusza ani przepisów przeciwpożarowych, ani zapisów Kodeksu Wykroczeń (art. 82§3, §4). Gdy popełni wykroczenie, grozi mu mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Co robić, gdy sąsiad grilluje na balkonie?

Coraz rzadziej sąsiad piecze kiełbaski na balkonie i nie reaguje na ostrzeżenia. Wtedy można zastosować bardziej restrykcyjne środki. Przepisy nie zabraniają rozpalania grilla na balkonach,  tarasach czy loggiach. Nie oznacza to jednak, że właściciele mogą robić co chcą i sąsiedzi muszą się na to zgadzać. Co można zrobić? Najpierw trzeba zajrzeć do regulaminów we wspólnotach czy spółdzielniach mieszkaniowych. Zazwyczaj są w nim zapisy o zakazie rozpalania grilla na balkonie. Warto przywołać te przepisy i zwrócić uwagę sąsiadom. Niektóre regulaminy porządku domowego wspólnot zawierają również zapisy o karach pieniężnych dla osób, które naruszają porządek. Jednak nie da się ich wyegzekwować. Regulaminy nie są prawem administracyjnym.

Wspólnoty mogą jeszcze inaczej walczyć z niezdyscyplinowanymi sąsiadami. Ustawa o własności lokali pozwala im – w określonych sytuacjach – wykluczyć taką osobę z grona członków wspólnoty. Z art. 16 ustawy wynika, że jeśli właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji.  Wspólnoty bardzo rzadko korzystają z takiej możliwości. Najczęściej dzieje się tak, gdy lokator przez długi czas nie płaci czynszu. Gdy sąsiedzi nie słuchają zaleceń wspólnoty, to może ona ich usunąć.

Osobom, które muszą znosić utrudnienia związane z grillowaniem sąsiadów na balkonie, pomagają również przepisy kodeksu cywilnego (art., 144). Przepis ten ma zapewniać ochronę immisjami, czyli negatywnymi działaniami z nieruchomości sąsiednich (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt VI ACa 879/2005).

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Jeżeli się do tego nie stosuje, to sprawa może trafić do sądu. Częste rozpalanie grilla w lato może być uznane za działanie zakłócające korzystanie z sąsiedniego mieszkania.

Jeżeli rozpalanie ognisk lub grillowanie odbywa się zgodnie z prawem, to strażacy nie interweniują. Mogą tylko życzyć dobrej zabawy i smacznego!

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl