Rating Szczecina nadal na poziomie „BBB+”

10:31
rating szczecin 200114

Perspektywa ratingów jest Stabilna. Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej (IDR) na poziomie “F2”.

Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na poziomie “AA-(pol)“ z perspektywą Stabilną oraz krajowy krótkoterminowy rating na poziomie “F2(pol)”.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch, że Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie. Ratingi odzwierciedlają również ostrożne zarządzanie finansami, racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu.

Główne czynniki ratingu

Rating na poziomie „BBB+” odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 12%-13% oraz prognozowaną nadwyżką operacyjną dwukrotnie wyższą od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki). Prognoza ta jest oparta na założeniu, że Władze Miasta będą kontynuować kontrolę wydatków operacyjnych, a dochody z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły w związku z rozwijającą się bazą podatkową Miasta i wzrostem gospodarczym.

Fitch oczekuje, że zadłużenie bezpośrednie pozostanie na umiarkowanym poziomie poniżej 65% dochodów bieżących w średnim okresie. Wskaźnik zadłużenie do nadwyżki bieżącej powinien pozostać na zadawalającym poziomie około 6 lat (w 2015r.: 4,6 lat). Fitch zakłada, że Szczecin będzie kontynuować swój program inwestycyjny i podobnie jak w latach ubiegłych będzie ubiegać się o fundusze unijne do współfinansowania swoich wydatków majątkowych, natomiast część finansowania może pochodzić z nowego długu i środków własnych Miasta.

Na koniec roku zadłużenie bezpośrednie Miasta wzrośnie do 1,065 mln zł z 913 mln zł na koniec 2014 r., na skutek wysokich wydatków majątkowych (720 mln zł), wynikających z ostatecznych płatności za ukończone inwestycje, głównie współfinansowane ze środków UE. W średnim okresie Fitch spodziewa się, że wydatki majątkowe będą wynosić około 450 mln zł rocznie lub około 20% wydatków ogółem.

Zdaniem Fitch polityka zarządzania finansami Miasta jest czynnikiem wspierającym rating. Polityka ta dotyczy zarówno utrzymywania dyscypliny finansowej, gromadzenia środków z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, jak również skutecznej kontroli wydatków w sektorze edukacji, pomocy społecznej i administracji. Fithc pozytywnie ocenia również politykę zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie długoterminowego, niskooprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych, o długim okresie spłaty oraz wysoką płynność Miasta, która ogranicza ryzyko walutowe i zmiennej stopy procentowej.

Czynniki zmiany ratingu

Ratingi Szczecina mogą zostać podniesione jeśli nastąpi trwała poprawa wyników operacyjnych Miasta, z marżą operacyjną wyższą niż 12% i jednocześnie zmniejszy się zapotrzebowanie na finansowanie długiem w średnim okresie, na skutek niższych wydatków majątkowych.

Ratingi mogą zostać obniżone, jeśli wyniki operacyjne Miasta pogorszą się i nadwyżka operacyjna spadnie poniżej 7% dochodów operacyjnych, przy równoczesnym wzroście zadłużenia Szczecina powyżej 80% dochodów bieżących powodując istotne pogorszenie się relacji długu do dochodów bieżących powyżej 10 lat.

Główne założenia

Fitch zakłada, że program inwestycyjny nie zostanie znacząco powiększony, co mogłoby prowadzić do zwiększenia zapotrzebowania Miasta na nowy dług.

Fitch zakłada również, że Miasto będzie przestrzegać wszystkich regulacji oraz procedur przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Fitch zakłada, że wydatki operacyjne nie będą rosły szybciej niż dochody operacyjne, co mogłoby przełożyć się na pogorszenie nadwyżki operacyjnej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin